หลักสูตรเตรียมความพร้อม IELTS ที่ SI-UK กรุงเทพฯ

เกี่ยวกับหลักสูตร IELTS ที่ SI-UK

เรียนหลักสูตร IELTS เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับนักศึกษานานาชาติ

ศูนย์เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS

เกี่ยวกับ IELTS

The International English Language Testing System หรือ IELTS คือการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษซึ่งเป็นรูปแบบการทดสอบที่เป็นที่นิยมที่สุดในโลกของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและการอพยพย้ายที่อยู่อาศัย 

ระบบทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นระบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษที่ครบทุกทักษะ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อหรือทำงาน ในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

 • การฟัง
 • การอ่าน
 • การเขียน
 • การพูด

มีการเริ่มทดสอบ IELTS ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1989 ก่อนจะได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากกว่า 8,000 มหาวิทยาลัย นายจ้าง รวมไปถึงองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานทั่วโลก การทดสอบ IELTS มุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เข้าทดสอบในสถานการณ์จริง ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยการทดสอบ IELTS มี 2 ประเภท คือ 

 • Academic IELTS สำหรับนักศึกษานานาชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร
 • General IELTS มุ่งเน้นไปที่การใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการใช้ชีวิตประจำวันรวมไปถึงการทำงาน และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องอพยพย้ายที่อยู่อาศัยไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์

ผลการทดสอบ IELTS จะมีอายุ 2 ปี

IELTS 9-Band Scale ระดับคะแนน IELTS

คะแนนสอบ IELTS ในแต่ละส่วนของการทดสอบจะมีคะแนนตั้งแต่ 1-9 โดยที่คะแนนเฉลี่ยจะเป็นคะแนนการทดสอบ IELTS ซึ่งผลคะแนนจะเป็นคะแนนเต็มและครึ่งคะแนน

คะแนน

ทักษะ

ทักษะในภาพรวม

 9 Expert user

มีทักษะการใช้ภาษาอย่างสมบูรณ์: เหมาะสม ถูกต้องแม่นยำ และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

 8 Very good user

มีทักษะการใช้ภาษาอย่างมาก โดยที่มีความผิดพลาด ความไม่แม่นยำ หรือความเข้าใจผิดเพียงเล็กน้อยในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย แต่สามารถจับรายละเอียดเรื่องราวที่ซับซ้อนได้ดี

 7 Good user

มีทักษะในการใช้ภาษาระดับปฏิบัติการ โดยอาจมีความผิดพลาดหรือไม่แม่นยำหรือความเข้าใจผิดในบางสถานการณ์ แต่โดยทั่วไปสามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้ดี รวมถึงมีความเข้าใจรายละเอียดที่เป็นเหตุเป็นผล

 6 Competent user

โดยทั่วไปมีทักษะการใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ แต่อาจมีความไม่ถูกต้องหรือไม่แม่นยำในบางครั้ง รวมถึงอาจมีความเข้าใจผิด แต่ยังสามารถเข้าใจภาษาที่ค่อนข้างซับซ้อนได้ในสถานการณ์ที่คุ้นเคย

5 Modest user

มีความเข้าใจในทักษะการใช้ภาษา โดยเข้าใจความหมายโดยรวมของสถานการณ์ แต่อาจเกิดความผิดพลาดได้หลายครั้ง แต่ยังสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารพื้นฐานเฉพาะทางได้

4 Limited user

มีทักษะในการใช้ภาษาขั้นพื้นฐานแต่อาจถูกจำกัดอยู่แค่เพียงสถานการณ์ที่คุ้นเคย เกิดความผิดพลาดหรือปัญหาความเข้าใจผิดในการใช้ภาษาบ่อยครั้ง ไม่สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้

3 Extremely limited user

โดยทั่วไปมีความเข้าใจภาษาและความหมายเพียงแค่ในสถานการณ์ที่คุ้นเคยเท่านั้น มีความผิดพลาดในการสื่อสารบ่อยครั้ง 

 2 Intermittent user ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้จริง โดยสามาถใช้ได้แค่คำสั้น ๆ ในสถานการณ์ที่คุ้นเคยเท่านั้น มีอุปสรรคในการทำความเข้าใจภาษาพูดหรือภาษาเขียน
1 Non-user

ไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาเบื้องต้น โดยใช้ได้เพียงแค่คำศัพท์ได้บ้างเท่านั้น

0 Did not attempt the test ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลใด ๆ หรือ ไม่เข้าร่วมการทดสอบ

ลงทะเบียนรับข้อมูลเกี่ยวกับ IELTS ที่ SI-UK ได้ที่นี่

หากคุณสนใจลงทะเบียนเรียน IELTS และข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาลงทะเบียนติดต่อ SI-UKContact us and start your way to your IELTS goals!

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University