ทดลองทำข้อสอบ IELTS ที่ SI-UK กรุงเทพฯ

ทดลองทำข้อสอบ IELTS

ลงทะเบียนทดลองทำข้อสอบ IELTS ที่ SI-UK วันนี้

ทดลองทำข้อสอบ IELTS ที่ SI-UK

การทดลองทำข้อสอบ IELTS เป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของคุณ โดยอาจารย์ผู้สอนจะประเมินระดับภาษาอังกฤษของคุณในแต่ละทักษะ คือ การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง ก่อนที่จะเข้าเรียนหลักสูตร IELTS เพื่อทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนในแต่ละทักษะของคุณในการนำไปพัฒนาการเรียนการสอนที่ตรงจุดในลำดับต่อไป 

ผลการสอบ IELTS มีความสำคัญในการนำไปใช้ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ดังนั้นการเตรียมพร้อมที่ดีในการเรียนตลอดหลักสูตรจึงมีความสำคัญ และการทดลองทำข้อสอบ IELTS ยังช่วยให้คุณได้ทราบถึงจุดที่ต้องเน้นเพื่อใช้พัฒนาในแต่ละทักษะ

การทดลองสอบ IELTS มีรายละเอียดอะไรบ้าง?

 • ทดสอบการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง
 • ใช้เวลา 90 นาที
 • ทราบผลภายใน 48 ชั่วโมง

สามารถเข้าร่วมทดลองทำข้อสอบ IELTS ได้เมื่อไหร่?

ทดลองทำข้อสอบ IELTS ที่ SI-UK เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ IELTS ทุกทักษะ ไม่ว่าจะเป็น การอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง ทราบผลง่ายภายใน 48 ชั่วโมง 

Current English level

Contact us and start your way to your IELTS goals!

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University