หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ Engineering

Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

เรียนต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรถือเป็นประเทศที่มีมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศในด้านวิศกรรมแห่งหนึ่งของโลก ภายใต้หัวข้อศึกษาที่มีมากมายของสาขาวิศกรรมศาสตร์ สามารถแบ่งออกเป็นกิจกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ คือ การทำวิจัย การพัฒนา การออกแบบ อุตสาหกรรมและกระบวนด้านการผลิตและบริการ ไปจนถึงการบริโภคและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ตั้งแต่กิจกรรมสันทนาการไปจนถึงการรักษาทางการแพทย์ การสื่อสารไร้สายไปจนถึงระบบขนส่งสมัยใหม่ วิศวกรรมยังเป็นเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของอุตสาหกรรมและการซื้อขาย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ในสหราชอาณาจักรแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ M.Eng และ B.Eng สำหรับ M.Eng เป็นหลักสูตรปริญญาที่ปูทางสู่อาชีพวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพ (Chartered Engineers) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี หรือ 5 ปี สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกงานเพิ่ม ส่วน B.Eng นั้น จะเป็นการศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วไป ใช้เวลา 3 ปี ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานเพิ่มอีกหนึ่งปีได้เช่นกัน วิศวกรที่มีใบประกอบเป็นวิศวกรที่ลงทะเบียนกับสภาวิศวกรของสหราชอาณาจักร (ECUK) ซึ่งจะสามารถทำงานได้ในทั่วยุโรป นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมากมายที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร์พร้อมการฝึกงาน 1 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการฝึกงานมักจะเป็นช่วงปีที่ 3 หรือ 4 ของการเรียน แต่นักศึกษาก็สามารถเลือกฝึกงานในปีที่ 2 หรือ 3 ได้เช่นกัน

เส้นทางอาชีพหลังจากเรียนจบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

ปัจจุบันความต้องการผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมศาสตร์มีอัตราที่สูงมาก ทั้งแผนกการเงิน เครื่องกล สารสนเทศและเครื่องกลไฟฟ้า ในสหราชอาณาจักร อุตสาหกรรมที่อาศัยวิศวกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนก็มีอัตราส่วนสูงถึง 40% ของการเติบโตของผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนและเป็นกุญแจสำคัญในเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศ ตั้งแต่การแข่งขันรถยนต์ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

สาขาวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

เป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ ที่มุ่งเน้นไปที่วิทยาศาสตร์เคมี (เคมีและฟิสิกซ์) และวิทยาศาสตรเพื่อชีวิต (ชีววิทยา จุลชีววิทยาและชีวเคมี) รวมถึงคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ จุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปรงวัสดุหรือเคมีให้กลายเป็นสิ่งของที่มีประโยชน์หรือสิ่งมีค่า หรือเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าอีกด้วย

วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

เป็นสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ที่มุ่งเน้นไปที่การออกแบบ การก่อสร้างและการดูแลรักษาทางด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมของสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งรวมไปถึงงานอย่าง สะพาน ถนน คูคลอง เขื่อนและอาคาร ซึ่งประกอบไปด้วย geotechnical engineering, structural engineering, transportation engineering, municipal or urban engineering, water resources engineering, materials engineering, coastal engineering, surveying และ construction engineering

วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

เป็นสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ให้ความสนใจไปที่เรื่องของไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และแม่เหล็กไฟฟ้า ครอบคลุมหัวข้อศึกษาย่อย คือ พลังงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม การะบวนการส่งสัญญาณและการสื่อสาร โดยปกติวิศวกรรมไฟฟ้ามักจะถูกมองว่าเอาไว้จัดการกับปัญหาใหญ่ ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เช่น ระบบการส่งพลังงานไฟฟ้าและการควบคุมเครื่องยนต์ ในขณะที่ความเป็นจริงแล้ววิศวกรรมไฟฟ้าก็ศึกษาระบบไฟฟ้าขนาดเล็กเช่นกัน ซึ่งรวมไปถึงคอมพิวเตอร์และแผงวงจรไฟฟ้า

วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

เป็นสาขาทางวิศวกรรมที่ประยุกต์กฎของฟิสิกซ์และวัสดุศาสตร์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบการผลิตและการดูแลของระบบเครื่องกล เป็นสาขาของวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตและการใช้งานความร้อนและการใช้พลังงานเครื่องกลเพื่อการออกแบบ การผลิตและการทำงานของเครื่องกลและเครื่องมือ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

ด้วยการออกแบบคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ สาขานี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการออกแบบฮาร์ดแวร์ใหม่ ๆ การออกแบบ PDAs สาย USBs หรือการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ควบคุมการทำงานในอุตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยังทำงานในส่วนของซอฟท์แวร์ อย่างไรก็ตามการออกแบบซอฟท์แวร์ที่มีความซับซ้อนมาก ๆ มักจะเป็นในสายของวิศวกรรมซอฟท์แวร์ ซึ่งจัดเป็นอีกหนึ่งสาขาย่อยที่แยกออกไปอีกแขนง

วิศวกรรมเมคคาทรอนิคส์ (Mechatronics Engineering)

เป็นสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ให้ความสนใจไปที่ความสอดคล้องกันของระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบที่ผสมกันระหว่างระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรู้จักกันในชื่อ ระบบอิเล็กโทรเมคคานิคอล ที่สามารถนำไปใช้ได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น ระบบการผลิตอัตโนมัติ เครื่องทำความร้อน ระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ รวมไปถึงระบบการทำงานย่อยอื่น ๆ ของอากาศยานและเครื่องยนต์

คุณสมบัติในการสมัครเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

  • นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีทั่วไป: 35 คะแนน
  • คุณสมบัตินักเรียนแบบ A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ AAB ในวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์
  • คะแนนสอบ IELTS: คะแนนรวม 7.0 และไม่ต่ำกว่า 6.5 ในแต่ละทักษะ

หากคุณสนใจศึกษาต่อ วิศวกรรมศาสตร์ ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

มหาวิทยาลัยในการเรียนหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์ ในสหราชอาณาจักร

หากคุณสนใจศึกษาต่อ วิศวกรรมศาสตร์ ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool