หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ TESOL

TESOL

หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น (TESOL)

เรียนต่อหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น ในสหราชอาณาจักร

การศึกษาในหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น (TESOL) โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาในการศึกษาด้านนี้ระดับปริญญาโท แบบเต็มเวลา 1 ปี และแบบนอกเวลา 2 ปี ซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างชาติ โดยต้องสำเร็จการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ หรือการศึกษาภาษาศาสตร์ด้วยเกียรตินิยม นั่นเอง

สำหรับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น ส่วนใหญ่การศึกษาจะเจาะลึกในด้านภาษาควบคู่ไปกับกระบวนการการเรียนและการสอน โดยจะเน้นองค์ประกอบหลักทั้งการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง นอกจากนี้ยังศึกษาในเชิงทฤษฎีภาษา การฝึกปฎิบัติในการสอนซึ่งจะต้องได้รับการประเมินพร้อมทั้งเน้นในเรื่องของการศึกษาในส่วนเฉพาะเจาะจงของหลักสูตรนี้ ซึ่งได้แก่ ไวยากรณ์ และคำศัพท์

ปัจจุบันความต้องการอาชีพครู หรือผู้สำเร็จหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นในเส้นทางอาชีพนั้นมีค่อนข้างสูง นั่นหมายความว่าคุณสมบัติในการสำเร็จหลักสูตรนี้จะช่วยให้มีโอกาสได้ตำแหน่งงานทั้งในโรงเรียน วิทยาลัย และโรงเรียนภาษาหลายแห่งเลยทีเดียว

เส้นทางอาชีพสำหรับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น

คุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นนั้น นำไปสู่การได้รับจ้างงานในทุกภาคส่วนของโลกที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มโอกาสในการได้รับการจ้างงานพร้อมประสบการณ์การท่องเที่ยว ผู้จ้างงานจะให้การยอมรับเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์ และความเชี่ยวชาญด้านการวัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้นั่นเอง

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ หลายคนได้ผันตัวเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศของตน ซึ่งการเรียนหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นในสหราชอาณาจักรนั้น จะเป็นการหล่อหลอมให้คุณได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยจะช่วยให้มุมมองในการนำไปประกอบอาชีพของคุณได้รับการพัฒนาอย่างยิ่ง

คุณสมบัติสำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น

สำหรับการเข้าศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นจะต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น ผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) จะต้องไม่น้อยกว่า 6.0 ในทั้ง 4 ทักษะ การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง โดยคะแนนรวมต้องได้ 6.5 ขึ้นไป

หากคุณสนใจศึกษาต่อ TESOL ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร TESOL ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

มหาวิทยาลัยในการเรียนหลักสูตร TESOL ในสหราชอาณาจักร

หากคุณสนใจศึกษาต่อ TESOL ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร TESOL ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool