หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ TESOL

TESOL

หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น (TESOL)

เรียนต่อหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น ในสหราชอาณาจักร

การศึกษาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น (TESOL) โดยทั่วไปใช้ระยะเวลาในการศึกษาด้านนี้ระดับปริญญาโท แบบเต็มเวลา 1 ปี และแบบนอกเวลา 2 ปี เหมาะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ การศึกษาภาษาศาสตร์ด้วยเกียรตินิยมซึ่งสนใจอยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างชาติ

หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นส่วนใหญ่จะศึกษาเจาะลึกด้านภาษา ควบคู่ไปกับกระบวนการการเรียนและการสอน เน้นองค์ประกอบหลักทั้งการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง นอกจากนี้ยังศึกษาเชิงทฤษฎีภาษา การฝึกปฎิบัติในการสอนซึ่งจะต้องได้รับการประเมิน พร้อมทั้งเน้นศึกษาในส่วนเฉพาะเจาะจงของหลักสูตรนี้ ได้แก่ ไวยากรณ์และคำศัพท์

ความต้องการครูผู้สำเร็จหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นในเส้นทางอาชีพมีสูงสูง นั่นหมายความว่าคุณสมบัติในการสำเร็จหลักสูตรนี้จะช่วยให้มีโอกาสได้ตำแหน่งงานทั้งในโรงเรียน วิทยาลัยและโรงเรียนภาษาหลายแห่ง

เส้นทางอาชีพสำหรับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น

ผคุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นนั้นนำไปสู่การได้รับจ้างงานในทุกภาคส่วนของโลกที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มโอกาสในการได้รับการจ้างงานพร้อมประสบการณ์การท่องเที่ยว ผู้จ้างงานให้คุณค่าแก่ทักษะการวิเคราะห์และความเชี่ยวชาญด้านการวัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้หลายคนได้ผันตัวเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศของตน การเรียนหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นในสหราชอาณาจักรนั้นเป็นการหล่อหลอมให้คุณได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยให้มุมมองในการนำไปประกอบอาชีพของคุณได้รับการพัฒนาอย่างยิ่ง

คุณสมบัติสำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น

สำหรับการเข้าศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นจะต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น ผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) จะต้องไม่น้อยกว่า 6.0 ในทั้ง 4 ทักษะ การอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง โดยคะแนนรวมต้องได้ 6.5 ขึ้นไป

หากคุณสนใจศึกษาต่อ TESOL ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร TESOL ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

มหาวิทยาลัยในการเรียนหลักสูตร TESOL ในสหราชอาณาจักร

หากคุณสนใจศึกษาต่อ TESOL ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร TESOL ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool