ศัพท์ British English ที่ใช้ผิดชีวิตเปลี่ยน - 8 มิถุนายน 2560

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool