50 วลีและประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน - 17 April 2018

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool