หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ University of Leicester:

Leicester LLM

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ University of Leicester

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศ, University of Leicester

ภาพรวม

หลักสูตรนี้จะเป็นการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาทางด้านกฎระเบียบทางการค้า การพาณิชย์ และสิ่งที่องค์กรต้องเผชิญและปฏิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลักสูตรจะช่วยให้คุณมีทักษะและความรู้ทางด้านกฎหมายขั้นสูงที่จำเป็นต่อการเจรจาเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

2:1 ปริญญาในสาขากฎหมาย (หรือเทียบเท่าหากกฎหมายเป็นองค์ประกอบสำคัญ) หรือปริญญาที่เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เหมาะสม

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 7.0 หรือเทียบเท่า

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Kings
  • Study at Liverpool