Events

SI-UK Interview Day: University of Westminster 27 January 2016

27 มกราคม 2559 (พุธ)
10:00 - 11:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033


University of Westminster ตั้งอยู่บนถนนรีเจ้นท์ ใกล้กับย่าน West End ของกรุงลอนดอน มหาวิทยาลัยตั้งมานานกว่า 160 ปี มีนักศึกษาจำนวนมากถึง 23,800 คน จากกว่า 150 ประเทศ ทั้งในระดับปริญญาตรีและโท รวมทั้งหลักสูตรเฉพาะทางและหลักสูตรระยะสั้น

The University of Westminster เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ด้วยจำนวนนักศึกษาจากนานาชาติกว่า 3,000 คน จาก 150 ประเทศ และมีหลักสูตรที่เน้นไปทางด้านระหว่างประเทศหลายหลักสูตร แต่ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของอังกฤษเอาไว้ 

หลักสูตรที่เปิดสอนมีหลากหลายสาขาวิชา เช่น Business and Finance, Law, Biosciences, Integrated Health and Architecture to Marketing, Services Management, Visual culture, E-commerce, Tourism and Urban development, Languages, Fashion, Journalism, PR and Communication

 

น้องๆ ที่สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ University of Westminster

สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าพบและพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยได้

แล้วพบกันในวันที่ 27 มกราคม 2559 นี้นะคะ 

มหาวิทยาลัย: University of Westminster

สถานที่: SI-UK กรุงเทพ, ซอย สุขุมวิท 25 (แผนที่)

วันและเวลา: วันที่ 27 มกราคม 2559, 10:00 - 11.00 น.

 

 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham