Leicester LLM

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ University of Leicester

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศ, University of Leicester

ภาพรวม

หลักสูตรนี้จะเป็นการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาทางด้านกฎระเบียบทางการค้า การพาณิชย์ และสิ่งที่องค์กรต้องเผชิญและปฏิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลักสูตรจะช่วยให้คุณมีทักษะและความรู้ทางด้านกฎหมายขั้นสูงที่จำเป็นต่อการเจรจาเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

2:1 ปริญญาในสาขากฎหมาย (หรือเทียบเท่าหากกฎหมายเป็นองค์ประกอบสำคัญ) หรือปริญญาที่เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เหมาะสม

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 7.0 หรือเทียบเท่า

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University