5 คำถามที่ควรตอบตัวเองให้ได้ ก่อนตัดสินใจไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ  - 12 ตุลาคม 2561

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University