ศึกษาต่อระดับสูปริญญาตรีและปริญญาโทในสหราชอาณาจักร

การศึกษาต่อระดับสูงกว่าปริญญาตรีและปริญญาโท

Postgraduate Study

การศึกษาต่อระดับสูงกว่าปริญญาตรีและปริญญาโทในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร คือการศึกษาหลังจากจบ หลักสูตรปริญญาตรี ใช้ระยะเวลา 1 ปี ส่วนการศึกษาระดับปริญญาโทที่อื่นจะใช้ระยะเวลาการเรียน 2 ปี ดังนั้นนักศึกษาจะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังสามารถก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพได้เร็วกว่าผู้ที่ศึกษาในประเทศอื่น โดยผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักรมักจะได้รับการจ้างงานที่ดี

เหตุผลที่ควรศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรเป็นแหล่งรวมมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก มีชื่อเสียงทางด้านคุณภาพการเรียนการสอนและการทำวิจัย หลักสูตรปริญญาโทในสหราชอาณาจักรได้รับการยอมรับจากผู้จ้างงาน สำหรับนักศึกษาจากนานาชาตินั้น การได้ศึกษาอยู่สหราชอาณาจักรเป็นการเปิดโอกาสให้ตนเองในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงโอกาสที่ดีในสังคมและการพบปะกับผู้อื่นผ่านชมรมวิชาการและระหว่างนักศึกษาด้วยกัน

Register Now

 • เพิ่มโอกาสในเส้นทางอาชีพแก่ตนเอง
 • ได้รับวุฒิปริญญาที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
 • ได้รับการยกย่องทางด้านอาชีพในฐานะผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร
 • สามารถศึกษาได้ในเวลาได้ตามเวลาที่เหมาะสมของคุณ

จากการศึกษาของ Higher Education Statistics Agency ในปี 2013/2014 พบว่า นักศึกษาจำนวน 86% ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักรได้รับการจ้างงานแบบเต็มเวลาหลังจบการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีจำนวน น้อยกว่า คือ 76%

ประเภทหลักสูตรการเรียนระดับปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท (Taught Masters)

หลักสูตรการเรียนระดับปริญญาโทแบบ Taught Masters นี้ มีอยู่ 4 แบบ ซึ่งได้แก่ Master of Arts (MA), Master of Science (MSc), Master of Business Administration (MBA) และ Master of Engineering (MEng) ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา 1-2 ปี

ในการเรียนหลักสูตรนี้นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนเพื่อรับฟังการบรรยายและเข้าร่วมสัมมนา ทุก ๆ สัปดาห์ เช่นเดียวกับการเรียนในระดับปริญญาตรีและทำการประเมินผลผ่านการทำข้อสอบ การทำวิทยานิพนธ์หรือโครงงาน

หลักสูตรปริญญาโทด้านการวิจัย

หลักสูตรปริญญาโทด้านการวิจัย จะมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรับผิดชอบกับงานของตนเองควบคู่ไปกับตารางเรียน โดยเป็นการศึกษาแบบการทำงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ขณะเดียวกันจะได้รับการแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนไปด้วย สำหรับหลักสูตรปริญญาด้านการวิจัยที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แก่ PhD ซึ่งใช้ระยะเวลาเรียน 3-4 ปี และทำวิทยานิพนธ์ 60,000-100,000 คำ เพื่อนำไปเสนอผลงานในการสอบปากเปล่าต่อไป

ส่วนหลักสูตรปริญญาด้านการวิจัยนั้นยังรวมไปถึง Master of Science (MSc), Master of Philosophy (MPhil) และ Master of Research (MRes) ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับหลักสูตร PhD แต่การเขียนวิทยานิพนธ์จะสั้นกว่า

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร

การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักรสำหรับนักศึกษานานาชาตินั้นจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 12,400 ปอนด์ ค่าเล่าเรียนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทนั้นมีค่าเล่าเรียนที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา อักทั้งการศึกษาในสหราชอาณาจักรนั้นอาจจะมีค่าใช้ใจถูกกว่าถึง 30-60% เมื่อเทียบกับในสหรัฐอเมริกา


Register Now

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at Kings College London
 • Study at University of Liverpool