หลักสูตร Foundation ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตร Foundation

ศึกษาหลักสูตร Foundation ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตร Foundation ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตร Foundation คืออะไร

หากคุณเป็นนักเรียนนานาชาติที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว และมีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร คุณจะต้องเข้าเรียนหลักสูตร Foundation หรือหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อน เนื่องจากการศึกษาในสหราชอาณาจักรในระดับก่อนจะเข้าอุดมศึกษานั้นจะต้องใช้เวลาในการศึกษาเป็นระยะเวลาทั้งหมด 13 ปี
หลักสูตร Foundation มีระยะเวลา 1 ปี และเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษและวิชาการให้แก่นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

หลักสูตร Foundation เป็นหลักสูตรการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรการเรียนแบบบริติช แต่มีความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร โดยหลักสูตรปรับพื้นฐานจะช่วยเตรียมพร้อมให้คุณมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเข้าสู่การเรียนในระดับปริญญาตรี โดยจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและมีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร

สาขาต่าง ๆ ในหลักสูตร Foundation 

หลักสูตร Foundation เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมในหลายสาขาวิชา เช่น Business, Finance & Management, Computing, Law, Art and Design, Engineering, Social Science, Medicine, Science and Pharmacy, Media และ Humanities

สำหรับสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร Foundation นั้น เป็นสถาบันที่ร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยซึ่งสามารถการรันตีการก้าวเข้าสู่การเรียนต่อในมหาวิทยาลัยให้กับคุณได้หากผลการเรียนผ่านเกณฑ์ โดยหลายหลักสูตรนักเรียนสามารถเรียนในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยซึ่งจะได้ใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งห้องสมุด อุปกรณ์การเรียนและสถานที่เล่นกีฬา

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาหลักสูตร Foundation

สำหรับนักเรียน นักศึกษานานาชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษาหลักสูตร Foundation จะต้องมีผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์  (IELTS) ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 4.5 และได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 4.0 ในแต่ละทักษะ ถ้าหากทักษะภาษาอังกฤษของต่ำกว่าเกณฑ์ที่กล่าวมา คุณอาจจะต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มเติมก่อนเข้าเรียนหลักสูตร Foundation

 • ผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) ไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือเทียบเท่า
 • ใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • จดหมายแนะนำตัว
 • สำเนาพาสปอร์ตและวีซ่า

ศึกษาต่อหลักสูตร Foundation ได้ที่ไหนบ้าง

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครได้อย่างไร

สนใจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร Foundation ในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK เพื่อรับคำแนะนำทุกขั้นตอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้แล้ววันนี้

 • Study at Glasgow
 • Study at Kent
 • Study at Oxford
 • Study at UEA
 • Study at LSE
 • Study at Kings
 • Study at Liverpool