ศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์ (Medicine) ในสหราชอาณาจักร

Medicine

หลักสูตรแพทยศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรแพทยศาสตร์ (Medicine)

เรียนต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรการแพทย์ในสหราชอาณาจักรมีการแข่งขันสูง ซึ่งทุก ๆ ปี จะมีนักศึกษานานาชาติได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อทางด้านแพทยศาสตร์จำนวนหลายพันคน หากผลการเรียนของคุณอยู่ในเกณฑ์สูงและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเรียนในสาขานี้ คุณก็สามารถเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์ในสหราชอาณาจักรได้ ซึ่งผลการเรียนที่ตอบโจทย์คุณสมบัติของคุณได้แก่ AAA ในระดับ A-level ในวิชาเคมี และวิชาชีววิทยา คะแนน IB 38 คะแนน หรือ คะแนนสอบ IELTS 7.0 ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นคะแนนมาตรฐานทางวิชาการของผู้เข้าศึกษาต่อในสาขาแพทยศาสตร์บัณฑิต

นักศึกษาแพทย์จะศึกษาอย่างเข้มข้นในหลักสูตรนี้และมีการเก็บประวัติการฝึกงาน 1 ครั้งต่อ สัปดาห์ เป็นเวลา 6 เดือน ในโรงพยาบาล บ้านพักหรือสถานรับรองผู้ป่วย และสถานพยาบาลอื่น ๆ รวมไปถึงมีการศึกษาเพื่อความเข้าใจการทำงานด้านการบริการสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้ของนักศึกษานานาชาติ

สนใจสมัครศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์

สามารถ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK และเรายังช่วยดำเนินการสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์ให้แก่คุณได้ด้วยบริการ Medicine Service ของเรา

มาตรฐานในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร์นั้นมีความเข้มงวดเป็นอย่างยิ่ง การสอบสัมภาษณ์และการสอบตรงมีความยาก ซึ่งผู้สมัครเข้าสอบจะต้องตอบคำถามในการสร้างแรงจูงใจ ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ความสนใจส่วนบุคคลและแสดงหลักฐานยืนยันในสิ่งที่กล่าวมา รวมถึงประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย อีกทั้งผู้เข้าสมัครต้องเข้าทดสอบความถนัดทางคลินิก หรือ UKCAT

เส้นทางอาชีพหลังจบหลักสูตรแพทยศาสตร์ 

แพทยศาสตร์บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ซึ่งมีมากกว่า 60 อาชีพ ซึ่งต้องการความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • งานทางวิสัญญีแพทย์
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป
 • ยา
 • พยาธิวิทยา
 • จิตเวช
 • รังสีวิทยา
 • ศัลยศาสตร์

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อทางด้านการแพทย์

ระดับปริญญาตรี หากคุณต้องการศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์ คุณต้องสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทางด้านการแพทย์ โดยมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลในท้องถิ่นซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทางด้านการแพทย์ ส่วนการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนั้น นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียน AAA ในวิชาเคมีและวิชาชีววิทยา

สำหรับนักศึกษานานาชาติที่ต้องการศึกษาทางแพทยศาสตร์ในระดับปริญญาตรี จะต้องมีผลสอบ IELTS 7.0 และไม่ต่ำกว่า 6.5 ในทุกทักษะ ซึ่งได้แก่ การอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง

หลักสูตร Foundation หลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีระยะเวลา 2 ปี แล้ว นักศึกษาแพทย์จะได้ศึกษาหลักสูตรการฝึกงานพื้นฐาน ซึ่งเรียกว่า Foundation Training เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งเป็นการฝึกทางด้านการแพทย์ของนักศึกษาแพทย์ในระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี รวมถึงผู้ให้บริการด้านการแพทย์อื่น ๆ เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะได้ฝึกหลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง

การฝึกอบรมพิเศษ หลังกจากจบการศึกษาระยะเวลา 4 ปี แล้ว นักศึกษาแพทย์ต้องก้าวเข้าสู่การศึกษาในสาขาเฉพาะทางซึ่งมีการแข่งขันสูง ดังนั้นต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างหนักในการฝึกฝน โดยเป็นการฝึกในระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี หลังจากจบหลักสูตรนี้จะได้รับ Certificate of Completion Training (CCT)

ทางเลือกอื่น ๆ หากคุณจบการศึกษารวมระยะเวลา 12 ปี ด้วยผลการเรียนสูง แต่ยังขาดความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การศึกษาหลักสูตรปูพื้นฐานทางด้านการแพทย์สามารถช่วยคุณได้ โดย The International Foundation in Medical และ Biomedical and Health Sciences ที่ INTO St George’s University of London เป็นตัวเลือกที่ดีที่ช่วยคุณในการก้าวเข้าสู่เส้นทางการศึกษาในสายแพทยศาสตร์ โดยหลักสูตรนี้มีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งหากคุณมีผลการเรียน 75% และผ่านการสอบสัมภาษณ์ คุณสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร International Medicine (BSc/MBBS) ระยะเวลา 6 ปีได้ หากคุณมีผลการเรียน 65% สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร Biomedical Science (International) (BSc Hons) ระยะเวลา 3 ปีได้ 

UK Clinical Aptitude Test

เป็นการทดสอบทางด้านคลินิกในสหราชอาณาจักร หรือ UK Clinical Aptitude Test (UKCAT) โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยทางด้านแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นการทดสอบออนไลน์ทางด้านความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ ความคิดวิเคราะห์ และเหตุผลเชิงตรรกะ โดยมีการทดสอบเหตุผล 4 ข้อ และการทดสอบการตัดสินตามสถานการณ์

- Verbal Reasoning

การทดสอบเหตุผลทางวาจา เป็นการทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับข้อมูลและการหาเหตุผลสรุป เนื้อหา 11 บทความและ คำถาม 44 ข้อ โดยใช้เวลา 21 นาที

- Quantitative reasoning

การทดสอบหาเหตุผลเชิงปริมาณ ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาด้านตัวเลข โดยมี 9 ตาราง แผนภูมิและกราฟ รวมทั้งหมด 36 คำถาม ใช้เวลา 24 นาที

- Abstract reasoning

การทดสอบหาเหตุผลเชิงอนุมาน เป็นการทดสอบความสามารถในการหาเหตุผลความสัมพันธ์ของข้อมูลและความคิดเห็นพ้องและความคิดแตกต่าง มีทั้งหมด 55 คำถาม ใช้เวลา 13 นาที

- Decision Analysis

การวิเคราะห์การตัดสินใจ เป็นการประเมินความสามารถในการแก้ไขปัญหารูปแบบต่าง ๆ ของข้อมูลเพื่อสรุปและตัดสิน อีกทั้งยังเป็นการตัดสินใจในการหาคำตอบที่เหมาะสม โดยมี 1 สถานการณ์ จำนวน 28 คำถาม (มีการคิดคำนวณพื้นฐาน) ใช้เวลา 32 นาที

- Situational Judgement

การพิจารณาสถานการณ์ เป็นการวัดและประเมินการตอบสนองของคุณต่อสถานการณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงความเข้าใจทางด้านจริยธรรมดานการแพทย์ มีทั้งหมด 67 คำถาม 20 สถานการณ์ ใช้เวลา 27 นาที  

โดยการสอบจะมีขึ้นที่ศูนย์สอบต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักร และยังมีข้อสอบย่อย โดยข้อสอบย่อยนั้นจะเป็นแบบตัวเลือกหลาย ๆ ข้อ 


ศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์ในสหราชอาณาจักรกับมหาวิทยาลัยไหนดี

คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทางด้านการเรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง 

หากคุณต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร์ในสหราชอาณาจักร สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK เรายังมีบริการ Medicine Service ที่ช่วยเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ให้กับคุณในการศึกษาต่อทางด้านการแพทย์กับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรอีกด้วย

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at Kings College London
 • Study at University of Liverpool