วิธีการเขียนจดหมายแนะนำตัว

การเขียนจดหมายแนะนำตัว

เราสามารถช่วยเหลือคุณ ในการเรียนจดหมายแนะนำตัว ให้ดูโดดเด่น

จดหมายแนะนำตัว

จดหมายแนะนำตัวคืออะไร

จดหมายแนะนำตัวเป็นส่วนหนึ่งในใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย โดยการเขียนจดหมายแนะนำตัวนั้น นักศึกษาจะต้องเขียนเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการเข้าเรียนในหลักสูตรนั้น รวมถึงสิ่งที่นักศึกษาคาดหวังว่าจะได้รับหลังจากจบหลักสูตร รวมถึงเหตุผลในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ

ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการเขียนจดหมายแนะนำตัวมีดังนี้

 • จดหมายแนะนำตัวยาวหรือสั้นเกินไป
 • จดหมายแนะนำตัวไม่มีข้อมูลที่สำคัญหรืออาจมีแต่ข้อมูลที่ไม่จำเป็น
 • รูปแบบของจดหมายแนะนำตัวไม่เป็นระเบียบ

จดหมายแนะนำตัวควรมีความยาวเท่าไร

ความยาวของจดหมายแนะนำตัวนั้นแตกต่างกันไป อาจขึ้นอยู่กับความต้องการของมหาวิทยาลัย แต่โดยทั่วไปแล้วความยาวเฉลี่ยของจดหมายแนะนำตัวสำหรับการสมัครเรียนระดับปริญญาตรีนั้นอยู่ระหว่าง 400-600 คำ หรือประมาณหนึ่งหน้ากระดาษ A4 สำหรับการสมัครเรียนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีนั้น ความยาวของจดหมายแนะนำตัวอยู่ที่ 1,000 คำ และต้องเป็นการเขียนที่มีความชัดเจน

ส่วนรูปแบบจดหมายแนะนำตัวแบบมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้

 1. จุดประสงค์ในการประกอบอาชีพ
 2. เหตุผลที่ชี้ให้เห็นความเหมาะสมและความน่าสนใจในตัวคุณในสายอาชีพนั้น ๆ
 3. สิ่งที่คุณได้ลงมือทำเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายในอนาคตมากที่สุด
 4. เหตุผลที่คุณสมัครเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
 5. คุณจะนำสิ่งที่ได้ศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร

เคล็ดลับในการเขียนจดหมายแนะนำตัว

 • ใช้ฟอนต์ที่ชัดเจน เช่น Arial หรือ Times New Roman
 • ขนาดของฟอนต์ต้องไม่เกิน 12
 • จำนวนย่อหน้าต้องไปไม่เกิน 5 ย่อหน้า
 • เหตุผลที่คุณเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
 • ต้องไม่มีข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือข้อมูลเชิงลบ

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

เราพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารอื่นๆ หรือ แนะแนวการศึกษาต่อ UK ฟรี! เพียงลงทะเบียนเพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเรา

ตัวอย่างจดหมายแนะนำตัว

โปรดอ่านตัวอย่างจดหมายแนะนำตัว ซึ่งเป็นของนักศึกษาหลักสูตรพัฒนศึกษา ตามรายละเอียดด้านล่าง

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at Kings College London
 • Study at University of Liverpool