SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่ University of Dundee

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศ, University of Dundee

ภาพรวม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศนี้ครอบคลุมปัญหาหลักเกี่ยวกับการยุติข้อพิพาททางพาณิชย์ รวมถึงหลักในการร่างสัญญา หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในด้านกฎหมายองค์กร ในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินทางปัญญา สัญญา และอื่นๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ผู้สมัครจะต้องมีปริญญาหรือคาดว่าจะได้รับปริญญาระดับเกียรตินิยมในสาขากฎหมายในปีที่จะเข้าศึกษา ในกรณียกเว้น ผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาในสาขากฎหมายแต่มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจได้รับการพิจารณา

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนนรวม 6.5 โดยที่ไม่มีคะแนนทดสอบย่อยต่ำกว่า 6.0

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ, University of Dundee

ภาพรวม

โครงการมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาทั้งที่จบจากสาขากฎหมายและจากสาขาอื่นๆ เกี่ยวกับปัญหาทางด้านกฎหมายในเรื่องกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาให้เพียงพอที่นักศึกษาจะใช้ในการวิเคราะห์งานวิจัยและแนวปฏิบัติต่างๆ ทางด้านนี้ในปัจจุบัน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ผู้สมัครจะต้องมีปริญญาหรือคาดว่าจะได้รับปริญญาระดับเกียรตินิยมในสาขากฎหมายในปีที่จะเข้าศึกษา ในกรณียกเว้น ผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาในสาขากฎหมายแต่มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจได้รับการพิจารณา

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนนรวม 6.5 โดยที่ไม่มีคะแนนทดสอบย่อยต่ำกว่า 6.0

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute