Dundee LLM

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่ University of Dundee

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศ, University of Dundee

ภาพรวม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศนี้ครอบคลุมปัญหาหลักเกี่ยวกับการยุติข้อพิพาททางพาณิชย์ รวมถึงหลักในการร่างสัญญา หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในด้านกฎหมายองค์กร ในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินทางปัญญา สัญญา และอื่นๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ผู้สมัครจะต้องมีปริญญาหรือคาดว่าจะได้รับปริญญาระดับเกียรตินิยมในสาขากฎหมายในปีที่จะเข้าศึกษา ในกรณียกเว้น ผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาในสาขากฎหมายแต่มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจได้รับการพิจารณา

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนนรวม 6.5 โดยที่ไม่มีคะแนนทดสอบย่อยต่ำกว่า 6.0

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ, University of Dundee

ภาพรวม

โครงการมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาทั้งที่จบจากสาขากฎหมายและจากสาขาอื่นๆ เกี่ยวกับปัญหาทางด้านกฎหมายในเรื่องกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาให้เพียงพอที่นักศึกษาจะใช้ในการวิเคราะห์งานวิจัยและแนวปฏิบัติต่างๆ ทางด้านนี้ในปัจจุบัน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ผู้สมัครจะต้องมีปริญญาหรือคาดว่าจะได้รับปริญญาระดับเกียรตินิยมในสาขากฎหมายในปีที่จะเข้าศึกษา ในกรณียกเว้น ผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาในสาขากฎหมายแต่มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจได้รับการพิจารณา

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนนรวม 6.5 โดยที่ไม่มีคะแนนทดสอบย่อยต่ำกว่า 6.0

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham