SI-UK-Image SI-UK-Image

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอสไอ-ยูเค (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทในเครือเป็นบริษัทผู้ดำเนินการเวบไซต์ www.siuk-thailand.com รวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ในเครือมีนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนี้

ข้อมูลที่เราจัดเก็บ

ในการให้บริการและการพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความสนใจและความต้องการของลูกค้า (เช่น ข้อเสนอพิเศษ สิทธิประโยชน์ ตลอดจนทุนการศึกษาที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่คุณ) เราอาจต้องรวบรวมหรือขอรับข้อมูลประเภทต่าง ๆ จากคุณ หรือจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีการอื่นใดตามที่จะสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ขอรับข้อมูลจากคุณโดยตรง หรืออาจเป็นการจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคุณ ตลอดจนแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือแหล่งข้อมูลที่คุณอนุญาตให้เราสามารถจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลผ่านบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่มบริษัท บริษัทในเครือของเรา บริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจ (เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันสอนภาษา ธุรกิจพันธมิตร ตัวแทนหอพัก) ซัพพลายเออร์ คู่สัญญา หรือบริษัทอื่นใด

ข้อมูลที่จะมีการจัดเก็บนั้นจะเป็นข้อมูลประเภทใดบ้างขึ้นอยู่กับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา ตลอดจนการบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการให้เราให้บริการ อย่างไรก็ตาม ต่อไปนี้เป็นข้อมูลประเภทต่าง ๆ (ซึ่งเป็นการแบ่งประเภทอย่างกว้าง) ทั้ง 6 ประเภทที่เราจัดเก็บ

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล  เช่น ชื่อและนามสกุล เพศ อายุ อาชีพ  ประเทศที่เป็นที่พำนักอาศัย วันเดือนปีเกิด รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลหน้าบัตรประจำตัวที่ภาครัฐออกให้ รูปถ่าย และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่คุณให้ไว้ ประวัติการทำงาน ประวัติด้านการศึกษา ผลการศึกษา ผลคะแนนสอบ เป็นต้น
 2. ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ที่เป็นที่พักอาศัย ที่อยู่ของสถานที่ทำงาน ที่อยู่ตามที่ปรากฏบนหน้าบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลในการติดต่ออื่นใดที่คุณให้ไว้
 3. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ Internet Protocol (IP Address) คุกกี้ ที่อยู่ Media Access Control และ Web Beacon ข้อมูล Log หมายเลขประจำตัวเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ (เช่น IMEI ESN MEID และ SN ) รุ่นและประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ รูปแบบของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ที่ใช้ เวลาการเปิดใช้งานอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ Single Sign-On (SSO) Login Log เวลาและสถานที่ในการเข้าสู่ระบบ จีพีเอส ละติจูด ลองจิจูด และเวลาที่ใช้ในหน้าเว็บแต่ละหน้า ข้อมูลการล็อกอิน แอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดบนอุปกรณ์สื่อสาร ประวัติการค้นหาข้อมูล รายละเอียดการเบราส์ ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราเซอร์ การตั้งค่าและสถานที่เกี่ยวกับเขตเวลา ประเภทปลั๊กอินและเวอร์ชั่นของเบราเซอร์ ระบบปฏิบัติการ และแพลตฟอร์มที่ใช้ ตลอดจนเทคโนโลยีอื่นใดที่คุณใช้บนอุปกรณ์การสื่อสารของคุณเพื่อเข้าสู่แพลตฟอร์ม รวมทั้งข้อมูลทางเทคนิคอื่นใดอันเกิดจากการใช้แพลตฟอร์มและระบบ
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการค้นหาข้อมูล และข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา
 5. ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการที่ใช้เว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา ตลอดจน ข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และการบริการ และกิจกรรมต่างๆ ของเรา
 6. ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันที่ชื่นชอบของคุณในการขอรับข้อมูลด้านการตลาดจากเรา บริษัทต่างๆ ในเครือ บริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบริษัทอื่นใด ข้อมูลเกี่ยวกับความชื่นชอบของคุณในการติดต่อสื่อสาร และข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดและการติดต่อสื่อสารอื่นใด

เราจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของบุคคลนั้น เว้นแต่จะมีเหตุผลทางกฎหมายให้เราสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวได้ ในกรณีที่เราต้องขอความยินยอมตามกฎหมาย เรามิได้มีเจตนาที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของลูกค้าเหล่านั้น นอกจากนี้ เรามิได้มีเจตนาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่เราทราบว่าเราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี และเป็นการจัดเก็บข้อมูลโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หรือมิได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ในกรณีของบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถโดยมิได้เจตนา เราจะลบข้อมูลดังกล่าวนั้นทันที อย่างไรก็ตาม เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวได้หากว่าเราสามารถอ้างเหตุอื่นตามกฎหมายนอกจากการได้รับความยินยอมได้

เราได้ทำการเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการเวบไซต์ของเรา เมื่อผู้ใช้บริการทำการลงทะเบียน และใช้บริการเวบไซต์ผ่าน cookies การโพสต์ และเมื่อมีการลงทะเบียนรับข่าวสารผ่านทางอีเมลล์ เราอาจทำการเก็บ ข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่าง เช่น ตำแหน่งถิ่นที่อยู่ของคุณ ในบางโอกาส ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของเรา โดยเฉพาะการให้ข้อมูลแนะนำเวอร์ชั่นของเวบไซต์ของเราที่เหมาะสมกับถิ่นที่ อยู่ของคุณ

วัตถุประสงค์การจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 1. เพื่อนำเสนอการบริการ เราอาจสอบถามข้อมูลเพิ่ม เติม สำหรับบริการบางอย่าง เช่น การลงทะเบียนเพื่อรับบริการแนะแนวศึกษาต่อ ทั้งนี้ เพื่อที่เราจะสามารถให้ข้อมูลต่างๆ ที่เหมาะสมและถูกต้องสำหรับคุณได้
 2. การติดต่อสื่อสาร เพื่อให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับคุณในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
 3. การสมัครส่งใบสมัครเพื่อเข้าเรียนต่อ การสัมภาษณ์ พูดคุย หรือการแนะนำ
 4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ และคุณภาพของการบริการ
 5. เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวต้องมีระบบที่ปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้คุณทราบข้างต้น ให้แก่กลุ่มบริษัทในเครือของ SI-UK และหรือ พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

ข้อมูล น้อยที่สุดที่เราต้องการในการใช้ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารทางอีเมลล์จากเรา นั้น คือที่อยู่อีเมลล์ของคุณ เราจะทำการขอข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ จากคุณ สำหรับบริการอื่นๆ เมื่อคุณทำการลงทะเบียนรับข่าวสารทางอีเมลล์จาก SI-UK คุณจะได้รับอีเมลล์จากเรา ซึ่งคุณสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาหากต้องการ

การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณ

หาก คุณต้องการให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณในระบบของเรา กรุณาติดต่อเรา โดยส่งอีเมลล์มาที่ bangkok@studyin-uk.com หรือทางที่อยู่ไปรษณีย์

1 VASU 01 Building, 5th Floor, Room 501
Soi Sukhumvit 25, Sukhumvit Road
Bangkok 10110

เรายินดีที่จะแก้ไขข้อมูลตามที่ได้มีการร้องขอ

เกี่ยวกับ

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute