East Anglia LLM

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ University of East Anglia

นิติศาสตรมหาบัณฑิต, University of East Anglia

ภาพรวม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตทั่วไปนี้จะให้นักศึกษาได้เรียนในโครงการที่ออกแบบโดยเฉพาะตามความสนใจของบุคคลผู้สมัครจะต้องเขียนโครงการปริญญาโทด้านกฎหมายในฉบับของตน โดยที่อาจมีการรวมหลักสูตรจากโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตของโรงเรียนกฎหมายจากสองโรงเรียนหรือมากกว่า ที่นี่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 10 อันดับแรกของโรงเรียนกฎหมายในสหราชอาณาจักร, โดย Guardian League Table ปี พ.ศ. 2559–มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ถึงขีดสุด สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ตามปกติผู้สมัครควรได้รับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีในสาขากฎหมาย หรือในกรณียกเว้น ปริญญาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรหรือต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับ

ภาษาอังกฤษ

- IELTS: 6.5 (โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 6.0)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจระหว่างประเทศ, University of East Anglia

ภาพรวม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจระหว่างประเทศจะทำให้ผู้ที่มีอาชีพหรือต้องการประกอบอาชีพที่ใช้กฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศ (ไม่ว่าจะในภาคเอกชนกับรัฐบาล ในองค์กรระหว่างประเทศหรือในสภาพแวดล้อมองค์กรหรือการเงิน) เป็นหนึ่งในสาขาที่มีรายวิชาให้เลือกที่มากที่สุดในโรงเรียนกฎหมายทั้งหมดในสหราชอาณาจักร สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ตามปกติผู้สมัครควรได้รับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีในสาขากฎหมาย หรือในกรณียกเว้น ปริญญาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรหรือต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับ

ภาษาอังกฤษ

- IELTS: 6.5 (โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 6.0)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, University of East Anglia

ภาพรวม

ปริญญาสาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศเสนอโมดูลที่เดิมทีสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เช่น กฎหมายการซื้อขายระหว่างประเทศ, การชำระเงินและการเงินในการค้าระหว่างประเทศ, กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ, อนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศ  และกฎหมายการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ตามปกติผู้สมัครควรได้รับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีในสาขากฎหมาย หรือในกรณียกเว้น ปริญญาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรหรือต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับ

ภาษาอังกฤษ

- IELTS: 6.5 (โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 6.0)

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham