SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ University of Kent

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศ, University of Kent

ภาพรวม

หลักสูตรเฉพาะทางนี้เปิดกว้างสู่หลากหลายอาชีพที่จำเป็นต้องใช้ความชำนาญจากผู้เชี่ยวชาญ หลักสูตรจะช่วยให้คุณมีเครื่องมือทางความรู้ที่จำเป็นต่อการนำกฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศมาใช้ หรือเพื่อทำงานให้กับหน่วยงานรัฐบาล ผู้วางระเบียบ และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย รวมถึงการเป็นที่ปรึกษา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

เกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรืออันดับสองในปริญญาสาขากฎหมายหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาใบสมัคร Kent Law School (KLS) อาจพิจารณาถึงประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 7.0 (โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 6.5)

- TOEFL iBT คะแนนรวม 95 โดยที่ได้คะแนนการอ่าน 25, การเขียน 24, การฟัง 22 และการพูด 24

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ, University of Kent

ภาพรวม

หลักสูตรเฉพาะทางนี้กระตุ้นให้เกิดความตระหนักในด้านการดำเนินงานด้านกฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและให้ความสำคัญกับเรื่องที่เป็นประเด็นถกเถียงหรือยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

เกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรืออันดับสองในปริญญาสาขากฎหมายหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาใบสมัคร Kent Law School (KLS) อาจพิจารณาถึงประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 7.0 (โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 6.5)

- TOEFL iBT คะแนนรวม 95 โดยที่ได้คะแนนการอ่าน 25, การเขียน 24, การฟัง 22 และการพูด 24

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute