SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ University of Leeds

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายไซเบอร์: เทคโนโลยีสารสนเทศกฎหมายและสังคม, University of Leeds

ภาพรวม

หลักสูตรนี้อาจเป็นหลักสูตรแรกในประวัติศาสตร์สำหรับโครงการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศกฎหมายและสังคม (กฎหมาย ไซเบอร์) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) จะทำให้นักศึกษาได้ศึกษาไม่เพียงแค่ในด้านกฎหมาย แต่รวมไปถึงปัญหาและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับนโยบายทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎข้อบังคับ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ปริญญาตรีในระดับผลการเรียนดี สาขากฎหมายหรือสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

- คะแนน IELTS (แบบ Academic) ขั้นต่ำ 6.5 โดยคะแนนการฟังและการอ่านขั้นต่ำ 6.5 การเขียนและการพูดขั้นต่ำ 6.0

- คะแนน TOEFL แบบทดสอบทางอินเทอร์เน็ต (iBT): ขั้นต่ำ 92 คะแนน โดยที่ได้คะแนนขั้นต่ำสำหรับการฟัง 22, การอ่าน 22, การพูด 23 และการเขียน 22

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ, University of Leeds

ภาพรวม

โครงการนี้จะให้ประสบการณ์การเรียนรู้ในเชิงกว้างเกี่ยวกับกฎข้อบังคับของธุรกิจทั้งในสหราชอาณาจักร ในยุโรป และในระดับโลก โดยคณะที่มีผู้เชี่ยวชาญจากด้านต่างๆ ทั้งในด้านกฎหมายธุรกิจ องค์กร การธนาคาร และทรัพย์สินทางปัญญา ไปจนถึงการค้าระหว่างประเทศ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงในสาขากฎหมาย, การธนาคาร, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนนรวม 6.5 โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 6.0

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, University of Leeds

ภาพรวม

หลักสูตรนี้เป็นโครงการที่ครอบคลุมทั้งด้านกฎหมาย การบริหาร และนโยบายที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงในสาขากฎหมายผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีในสาขาอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเช่นกัน

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนนรวม 6.5 โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 6.0

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, University of Leeds

ภาพรวม

โครงการนี้มุ่งเน้นในด้านกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองของสาขาการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ ที่บังคับโดยกฎหมายระหว่างประเทศและสถาบันระหว่างประเทศ อันรวมถึงองค์การการค้าโลก (World Trade Organisation) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงในสาขากฎหมาย, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจ หรือปริญญาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนนรวม 6.5 โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 6.0

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute