SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ London School of Economics

นิติศาสตรมหาบัณฑิต, London School of Economics and Political Science

ภาพรวม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่ London School of Economics and Political Science เป็นโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตชั้นนำที่สอนในโรงเรียนกฎหมายที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก วิธีการและหลักสูตรเชิงเปรียบเทียบในระดับสากลที่ทางโรงเรียนนำมาใช้ในการเรียนการสอนนั้นๆ ดีที่สุดและยากที่จะหาที่ใดเปรียบ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตเปิดให้กับผู้สมัครที่มีปริญญาในสาขากฎหมาย และส่วนมากจะรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนในด้านกฎหมายที่ยอดเยี่ยม (เช่น ได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร) และผู้จบการศึกษาโดยได้รับอันดับสูงสุดจากโรงเรียนกฎหมาย

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนนรวม 7.5 (คะแนนขั้นต่ำการฟังและการเขียน 7.0, การอ่าน 6.5, การพูด 6.0)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการธนาคารและกฎข้อบังคับทางการเงิน, London School of Economics and Political Science

ภาพรวม

ลอนดอนเป็นตลาดทางการเงินระหว่างประเทศชั้นนำและสหราชอาณาจักรก็มีความเป็นเลิศในด้านการพัฒนาวิธีการใหม่ๆ สำหรับกฎข้อบังคับทางการเงิน LSE นั้นเป็นชั้นแนวหน้าทางวิชาการ สำหรับการระดมความคิดด้านกฎระเบียบและระเบียบปฏิบัติทางการเงิน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตเปิดให้กับผู้สมัครที่มีปริญญาในสาขากฎหมาย และส่วนมากจะรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนในด้านกฎหมายที่ยอดเยี่ยม (เช่น ได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร) และผู้จบการศึกษาโดยได้รับอันดับสูงสุดจากโรงเรียนกฎหมาย

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนนรวม 7.5 (คะแนนขั้นต่ำการฟังและการเขียน 7.0, การอ่าน 6.5, การพูด 6.0)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ, London School of Economics and Political Science

ภาพรวม

ศึกษารายวิชากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศในสภาพแวดล้อมที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจที่ LSE ทีมสอนของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาและเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนการศึกษา การทำธุรกิจส่วนตัว ส่วนงานภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตเปิดให้กับผู้สมัครที่มีปริญญาในสาขากฎหมาย และส่วนมากจะรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนในด้านกฎหมายที่ยอดเยี่ยม (เช่น ได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร) และผู้จบการศึกษาโดยได้รับอันดับสูงสุดจากโรงเรียนกฎหมาย

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนนรวม 7.5 (คะแนนขั้นต่ำการฟังและการเขียน 7.0, การอ่าน 6.5, การพูด 6.0)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายองค์กรและการพาณิชย์, London School of Economics and Political Science

ภาพรวม

ความซับซ้อนและความสามารถในการปรับตัวของกฎหมายบริษัทและการพาณิชย์ของประเทศอังกฤษทำให้ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของโลกสำหรับธุรกิจองค์กร การพาณิชย์ และตลาดทุน ที่ LSE ศาสตราจารย์คาสเซิลผู้สอนกฎหมายพาณิชย์ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาทีมที่แข็งแกร่งจากทนายของบริษัทและการพาณิชย์จากหลากหลายสาขาทางกฎหมาย (ทั้งกฎหมายจารีตประเพณีและกฎหมายแพ่ง) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตเปิดให้กับผู้สมัครที่มีปริญญาในสาขากฎหมาย และส่วนมากจะรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนในด้านกฎหมายที่ยอดเยี่ยม (เช่น ได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร) และผู้จบการศึกษาโดยได้รับอันดับสูงสุดจากโรงเรียนกฎหมาย

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนนรวม 7.5 (คะแนนขั้นต่ำการฟังและการเขียน 7.0, การอ่าน 6.5, การพูด 6.0)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษีอากร, London School of Economics And Political Science

ภาพรวม

โครงการด้านภาษีอากรของคณะนิติศาสตร์ที่ LSE เสนอตัวเลือกมากมายให้กับนักศึกษา ทำให้นักศึกษามีพื้นฐานที่มั่นคงในเรื่องภาษีอากร รวมถึงโอกาสในการศึกษาอย่างละเอียดต่อปัญหาเฉพาะที่สำคัญไม่ว่าจะสำหรับส่วนเอกชน สำหรับผู้บริหารงานภาษีอากร หรือผู้ประกอบอาชีพนักวิชาการ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตเปิดให้กับผู้สมัครที่มีปริญญาในสาขากฎหมาย และส่วนมากจะรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนในด้านกฎหมายที่ยอดเยี่ยม (เช่น ได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร) และผู้จบการศึกษาโดยได้รับอันดับสูงสุดจากโรงเรียนกฎหมาย

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนนรวม 7.5 (คะแนนขั้นต่ำการฟังและการเขียน 7.0, การอ่าน 6.5, การพูด 6.0)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, London School of Economics and Political Science

ภาพรวม

จากที่ทราบกันว่ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นเรื่องสำคัญ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือทางนโยบายที่เป็นที่ถกเถียงและได้รับคำถามทางนักวิชาการมากมาย คณะนิติศาสตร์ของ LSE จึงได้ทำการขยายสาขานี้ขึ้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตเปิดให้กับผู้สมัครที่มีปริญญาในสาขากฎหมาย และส่วนมากจะรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนในด้านกฎหมายที่ยอดเยี่ยม (เช่น ได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร) และผู้จบการศึกษาโดยได้รับอันดับสูงสุดจากโรงเรียนกฎหมาย

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนนรวม 7.5 (คะแนนขั้นต่ำการฟังและการเขียน 7.0, การอ่าน 6.5, การพูด 6.0)

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute