Manchester LLM

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ University of Manchester

นิติศาสตรมหาบัณฑิต, University of Manchester

ภาพรวม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจะช่วยให้คุณได้มีพื้นฐานที่แข็งแรงในส่วนของหลักการพื้นฐานทางด้านกฎหมาย โดยตัวหลักสูตรจะมีความยืดหยุ่นเพื่อให้คุณได้เลือกรายวิชาตามความสนใจ และได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรที่มาสอนผู้ซึ่งทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง การรวมผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย อาชญาวิทยา และจริยธรรม ด้วยความร่วมมือกันของโรงเรียนกฎหมายของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์เป็นการยืนยันว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากวิชาเลือกและโอกาสที่หลากหลายและน่าประทับใจในการค้นหาความสนใจของตนเองในขณะที่เรียนอยู่ที่นี่ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงหรือเทียบเท่าเป็นอย่างต่ำ ในสาขากฎหมาย

ภาษาอังกฤษ

- IELTS: คะแนนรวมขั้นต่ำ 7.0 โดยที่ได้คะแนนการเขียน 7.0 และ 6.5 ในส่วนอื่น

- TOEFL (iBT): คะแนนรวมขั้นต่ำ 100 โดยที่ได้คะแนนการเขียน 25 และ 22 ในส่วนอื่น

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการเงินระหว่างประเทศ, University of Manchester

ภาพรวม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการเงินระหว่างประเทศนี้จะช่วยให้คุณได้มีโอกาสที่จะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญผู้ซึ่งมีโปรไฟล์ดีในสาขากฎหมายในปัจจุบัน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงหรือเทียบเท่าเป็นอย่างต่ำ ในสาขากฎหมาย

ภาษาอังกฤษ

- IELTS: คะแนนรวมขั้นต่ำ 7.0 โดยที่ได้คะแนนการเขียน 7.0 และ 6.5 ในส่วนอื่น

- TOEFL (iBT): คะแนนรวมขั้นต่ำ 100 โดยที่ได้คะแนนการเขียน 25 และ 22 ในส่วนอื่น 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและการพาณิชย์, University of Manchester

ภาพรวม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและการพาณิชย์ จะช่วยให้คุณได้พัฒนาความเข้าใจขั้นสูงต่อกฎหมายที่ใช้บังคับการพาณิชย์และการเงินในตลาดการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงหรือเทียบเท่าเป็นอย่างต่ำ ในสาขากฎหมาย

ภาษาอังกฤษ

- IELTS: คะแนนรวมขั้นต่ำ 7.0 โดยที่ได้คะแนนการเขียน 7.0 และ 6.5 ในส่วนอื่น

- TOEFL (iBT): คะแนนรวมขั้นต่ำ 100 โดยที่ได้คะแนนการเขียน 25 และ 22 ในส่วนอื่น

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, University of Manchester

ภาพรวม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จะให้คุณได้เข้าถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตรในธุรกิจแนวใหม่ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงหรือปริญญาจากต่างประเทศเทียบเท่าเป็นอย่างต่ำ ในสาขากฎหมาย

ภาษาอังกฤษ

- IELTS: คะแนนรวมขั้นต่ำ 7.0 โดยที่ได้คะแนนการเขียน 7.0 และ 6.5 ในส่วนอื่น

- TOEFL (iBT): คะแนนรวมขั้นต่ำ 100 โดยที่ได้คะแนนการเขียน 25 และ 22 ในส่วนอื่น

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกรรมทางการค้าระหว่างประเทศ, University of Manchester

ภาพรวม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกรรมทางการค้าระหว่างประเทศจะมีการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านของกฎข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงข้อกำหนดในการทำธุรกรรมและปัญหาที่คุกคามความสำเร็จทางการค้า สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงหรือเทียบเท่าเป็นอย่างต่ำ ในสาขากฎหมาย

ภาษาอังกฤษ

- IELTS: คะแนนรวมขั้นต่ำ 7.0 โดยที่ได้คะแนนการเขียน 7.0 และ 6.5 ในส่วนอื่น

- TOEFL (iBT): คะแนนรวมขั้นต่ำ 100 โดยที่ได้คะแนนการเขียน 25 และ 22 ในส่วนอื่น

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham