SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ Queen Mary, University of London

นิติศาสตรมหาบัณฑิต, University of London, Queen Mary

ภาพรวม

คณะกฎหมายจัดให้มีโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตหลากหลายสาขา ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะมอบปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิตจาก Queen Mary University ไม่ว่าคุณจะเลือกเรียนสาขาใดก็ตาม คุณจะต้องรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ หลักสูตรนี้สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากโครงการของเราซึ่งจะทำให้คุณได้มีความเข้าใจในระดับสูงและครอบคลุมเกี่ยวกับปัญหาในปัจจุบันของสาขาที่คุณเลือก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

นักศึกษาสาขากฎหมาย

เกณฑ์ในการรับเข้าโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตโดยปกติ คือปริญญาสาขากฎหมาย หรือปริญญาที่เน้นการเรียนการสอนวิชากฎหมาย โดยที่มีผลการเรียนขั้นต่ำระดับเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสอง (หรือเทียบเท่า)

นักศึกษาจากสาขาที่ไม่ใช่สาขากฎหมาย

นักศึกษาจากสาขาที่ไม่ใช่สาขากฎหมายอาจได้รับการพิจารณาโดยดูจากประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่น (เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 5 ปี) ในด้านกฎหมายหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักสูตรโครงการ

ภาษาอังกฤษ

- IELTS7.0 (คะแนนขั้นต่ำการเขียน: 7.0 และการอ่าน การฟัง การพูด: 5.5)

- TOEFL (แบบอินเทอร์เน็ตหรือ iBT) 100 (IELTS 7.0); การเขียน 27 (IELTS 7.0) 92 (IELTS 6.5); การเขียน (IELTS 6.5)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ, University of London, Queen Mary

ภาพรวม

โรงเรียนกฎหมายถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสิบหนึ่งโรงเรียนกฎหมายที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องในด้านของคุณภาพงานวิจัยและการเรียนการสอน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของเรามีอัตราที่ได้รับการจ้างงานสูงภายในระยะเวลาหกเดือนภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

นักศึกษาสาขากฎหมาย

เกณฑ์ในการรับเข้าโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตโดยปกติ คือปริญญาสาขากฎหมาย หรือปริญญาที่เน้นการเรียนการสอนวิชากฎหมาย โดยที่มีผลการเรียนขั้นต่ำระดับเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสอง (หรือเทียบเท่า)

นักศึกษาจากสาขาที่ไม่ใช่สาขากฎหมาย

นักศึกษาจากสาขาที่ไม่ใช่สาขากฎหมายอาจได้รับการพิจารณาโดยดูจากประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่น (เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 5 ปี) ในด้านกฎหมายหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักสูตรโครงการ

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 7.0 (คะแนนขั้นต่ำการเขียน: 7.0 และการอ่าน การฟัง การพูด: 5.5)

- TOEFL (แบบอินเทอร์เน็ตหรือ iBT) 100 (IELTS 7.0); การเขียน 27 (IELTS 7.0) 92 (IELTS 6.5); การเขียน (IELTS 6.5)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการธนาคารและการเงิน, University of London, Queen Mary

ภาพรวม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงิน เป็นรากฐานและหลักการของกฎหมายการเงินและการบริการทางการเงินระหว่างประเทศ ครอบคลุมการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศตั้งแต่มุมมองในเชิงปฏิบัติ การควบคุมบังคับ และนโยบาย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

นักศึกษาสาขากฎหมาย

เกณฑ์ในการรับเข้าโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตโดยปกติ คือปริญญาสาขากฎหมาย หรือปริญญาที่เน้นการเรียนการสอนวิชากฎหมาย โดยที่มีผลการเรียนขั้นต่ำระดับเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสอง (หรือเทียบเท่า)

นักศึกษาจากสาขาที่ไม่ใช่สาขากฎหมาย

นักศึกษาจากสาขาที่ไม่ใช่สาขากฎหมายอาจได้รับการพิจารณาโดยดูจากประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่น (เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 5 ปี) ในด้านกฎหมายหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักสูตรโครงการ

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 7.0 (คะแนนขั้นต่ำการเขียน: 7.0 และการอ่าน การฟัง การพูด: 5.5)

- TOEFL (แบบอินเทอร์เน็ตหรือ iBT) 100 (IELTS 7.0); การเขียน 27 (IELTS 7.0) 92 (IELTS 6.5); การเขียน (IELTS 6.5)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายพาณิชย์และองค์กร, University of London, Queen Mary

ภาพรวม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายพาณิชย์และองค์กร ครอบคลุมหลากหลายหลักสูตรที่มุ่งเน้นในเชิงพาณิชย์ อันนำมาซึ่งความเชี่ยวชาญทางด้านพาณิชย์ในโรงเรียนกฎหมายแห่งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

นักศึกษาสาขากฎหมาย

เกณฑ์ในการรับเข้าโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตโดยปกติ คือปริญญาสาขากฎหมาย หรือปริญญาที่เน้นการเรียนการสอนวิชากฎหมาย โดยที่มีผลการเรียนขั้นต่ำระดับเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสอง (หรือเทียบเท่า)

นักศึกษาจากสาขาที่ไม่ใช่สาขากฎหมาย

นักศึกษาจากสาขาที่ไม่ใช่สาขากฎหมายอาจได้รับการพิจารณาโดยดูจากประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่น (เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 5 ปี) ในด้านกฎหมายหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักสูตรโครงการ

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 7.0 (คะแนนขั้นต่ำการเขียน: 7.0 และการอ่าน การฟัง การพูด: 5.5)

- TOEFL (แบบอินเทอร์เน็ตหรือ iBT) 100 (IELTS 7.0); การเขียน 27 (IELTS 7.0) 92 (IELTS 6.5); การเขียน (IELTS 6.5)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร, University of London, Queen Mary

ภาพรวม

ความสำคัญของการสื่อสารและข้อมูลในสังคมยุคปัจจุบันได้เติบโตขึ้นแบบทวีคูณในระยะหลังมานี้ โครงการกฎหมายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาระบอบกฎหมายว่าด้วยการจัดหาและการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร โรงเรียนกฎหมายนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสิบโรงเรียนกฎหมายที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

นักศึกษาสาขากฎหมาย

เกณฑ์ในการรับเข้าโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตโดยปกติ คือปริญญาสาขากฎหมาย หรือปริญญาที่เน้นการเรียนการสอนวิชากฎหมาย โดยที่มีผลการเรียนขั้นต่ำระดับเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสอง (หรือเทียบเท่า)

นักศึกษาจากสาขาที่ไม่ใช่สาขากฎหมาย

นักศึกษาจากสาขาที่ไม่ใช่สาขากฎหมายอาจได้รับการพิจารณาโดยดูจากประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่น (เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 5 ปี) ในด้านกฎหมายหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักสูตรโครงการ

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 7.0 (คะแนนขั้นต่ำการเขียน: 7.0 และการอ่าน การฟัง การพูด: 5.5)

- TOEFL (แบบอินเทอร์เน็ตหรือ iBT) 100 (IELTS 7.0); การเขียน 27 (IELTS 7.0) 92 (IELTS 6.5); การเขียน (IELTS 6.5)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเปรียบเทียบและการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ, University of London, Queen Mary

ภาพรวม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเปรียบเทียบและการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ มุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกฎหมายรุ่นใหม่ในการคิดทบทวนเกี่ยวกับวิธีการดั้งเดิมที่ใช้ต่อข้อพิพาทและการระงับข้อพิพาท นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของเรามีอัตราที่ได้รับการจ้างงานสูงภายในระยะเวลาหกเดือนภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

นักศึกษาสาขากฎหมาย

เกณฑ์ในการรับเข้าโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตโดยปกติ คือปริญญาสาขากฎหมาย หรือปริญญาที่เน้นการเรียนการสอนวิชากฎหมาย โดยที่มีผลการเรียนขั้นต่ำระดับเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสอง (หรือเทียบเท่า)

นักศึกษาจากสาขาที่ไม่ใช่สาขากฎหมาย

นักศึกษาจากสาขาที่ไม่ใช่สาขากฎหมายอาจได้รับการพิจารณาโดยดูจากประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่น (เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 5 ปี) ในด้านกฎหมายหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักสูตรโครงการ

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 7.0 (คะแนนขั้นต่ำการเขียน: 7.0 และการอ่าน การฟัง การพูด: 5.5)

- TOEFL (แบบอินเทอร์เน็ตหรือ iBT) 100 (IELTS 7.0); การเขียน 27 (IELTS 7.0) 92 (IELTS 6.5); การเขียน (IELTS 6.5)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายประกันภัย, University of London, Queen Mary

ภาพรวม

Queen Mary University of London เป็นมหาวิทยาลัยแรกของสหราชอาณาจักรที่เปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทางด้านกฎหมายประกันภัย การประกันภัยเป็นส่วนสำคัญของกฎหมายและแนวปฏิบัติในด้านพาณิชย์ สาขานี้ถือเป็นสาขาขนาดใหญ่: ใน สหราชอาณาจักร เมื่อเทียบจำนวนพนักงานและรายได้ที่เกิดขึ้นแล้ว สาขานี้เป็นรองเฉพาะแค่ส่วนของการธนาคาร สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

นักศึกษาสาขากฎหมาย

เกณฑ์ในการรับเข้าโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตโดยปกติ คือปริญญาสาขากฎหมาย หรือปริญญาที่เน้นการเรียนการสอนวิชากฎหมาย โดยที่มีผลการเรียนขั้นต่ำระดับเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสอง (หรือเทียบเท่า)

นักศึกษาจากสาขาที่ไม่ใช่สาขากฎหมาย

นักศึกษาจากสาขาที่ไม่ใช่สาขากฎหมายอาจได้รับการพิจารณาโดยดูจากประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่น (เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 5 ปี) ในด้านกฎหมายหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักสูตรโครงการ

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 7.0 (คะแนนขั้นต่ำการเขียน: 7.0 และการอ่าน การฟัง การพูด: 5.5)

- TOEFL (แบบอินเทอร์เน็ตหรือ iBT) 100 (IELTS 7.0); การเขียน 27 (IELTS 7.0) 92 (IELTS 6.5); การเขียน (IELTS 6.5)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษีอากร, University of London, Queen Mary

ภาพรวม

โรงเรียนกฎหมายภาษีอากรเป็นศูนย์กลางของการวิจัยและการเรียนการสอนด้านภาษีอากร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขากฎหมายภาษีอากรนี้ มุ่งเน้นในเชิงการเปรียบเทียบกับต่างประเทศ โรงเรียนกฎหมายได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสิบโรงเรียนกฎหมายที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของเราก็มีอัตราที่ได้รับการจ้างงานสูงภายในระยะเวลาหกเดือนภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

นักศึกษาสาขากฎหมาย

เกณฑ์ในการรับเข้าโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตโดยปกติ คือปริญญาสาขากฎหมาย หรือปริญญาที่เน้นการเรียนการสอนวิชากฎหมาย โดยที่มีผลการเรียนขั้นต่ำระดับเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสอง (หรือเทียบเท่า)

นักศึกษาจากสาขาที่ไม่ใช่สาขากฎหมาย

นักศึกษาจากสาขาที่ไม่ใช่สาขากฎหมายอาจได้รับการพิจารณาโดยดูจากประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่น (เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 5 ปี) ในด้านกฎหมายหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักสูตรโครงการ

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 7.0 (คะแนนขั้นต่ำการเขียน: 7.0 และการอ่าน การฟัง การพูด: 5.5)

- TOEFL (แบบอินเทอร์เน็ตหรือ iBT) 100 (IELTS 7.0); การเขียน 27 (IELTS 7.0) 92 (IELTS 6.5); การเขียน (IELTS 6.5)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, University of London, Queen Mary

ภาพรวม

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จะเปิดโอกาสให้คุณได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property: IP) และกฎหมายเทคโนโลยี ทั้งในระดับเบื้องต้นและระดับสูง รวมถึงการวิเคราะห์นโยบายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี ภายใต้การแนะนำของผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในสาขา โรงเรียนกฎหมายนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสิบโรงเรียนกฎหมายที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของเราก็มีอัตราที่ได้รับการจ้างงานสูงภายในระยะเวลาหกเดือนภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

นักศึกษาสาขากฎหมาย

เกณฑ์ในการรับเข้าโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตโดยปกติ คือปริญญาสาขากฎหมาย หรือปริญญาที่เน้นการเรียนการสอนวิชากฎหมาย โดยที่มีผลการเรียนขั้นต่ำระดับเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสอง (หรือเทียบเท่า)

นักศึกษาจากสาขาที่ไม่ใช่สาขากฎหมาย

นักศึกษาจากสาขาที่ไม่ใช่สาขากฎหมายอาจได้รับการพิจารณาโดยดูจากประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่น (เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 5 ปี) ในด้านกฎหมายหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักสูตรโครงการ

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 7.0 (คะแนนขั้นต่ำการเขียน: 7.0 และการอ่าน การฟัง การพูด: 5.5)

- TOEFL (แบบอินเทอร์เน็ตหรือ iBT) 100 (IELTS 7.0); การเขียน 27 (IELTS 7.0) 92 (IELTS 6.5); การเขียน (IELTS 6.5)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายสิ่งแวดล้อม, University of London Queen Mary

ภาพรวม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่ครอบคลุมปัญหาในด้านกฎหมาย การเมือง และสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการป้องกันสิ่งแวดล้อม ในขณะที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากคณะต่างๆ ในควีน แมรี อันรวมไปถึงภูมิศาสตร์ สิทธิมนุษยชน และฟิสิกส์ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

นักศึกษาสาขากฎหมาย

เกณฑ์ในการรับเข้าโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตโดยปกติ คือปริญญาสาขากฎหมาย หรือปริญญาที่เน้นการเรียนการสอนวิชากฎหมาย โดยที่มีผลการเรียนขั้นต่ำระดับเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสอง (หรือเทียบเท่า)

นักศึกษาจากสาขาที่ไม่ใช่สาขากฎหมาย

นักศึกษาจากสาขาที่ไม่ใช่สาขากฎหมายอาจได้รับการพิจารณาโดยดูจากประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่น (เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 5 ปี) ในด้านกฎหมายหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักสูตรโครงการ

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 7.0 (คะแนนขั้นต่ำการเขียน: 7.0 และการอ่าน การฟัง การพูด: 5.5)

- TOEFL (แบบอินเทอร์เน็ตหรือ iBT)100 (IELTS 7.0); การเขียน 27 (IELTS 7.0) 92 (IELTS 6.5); การเขียน (IELTS  6.5)

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute