SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ University College London

นิติศาสตรมหาบัณฑิต, University College London

ภาพรวม

ที่โรงเรียนกฎหมาย UCL เราเสนอสาขาการเรียนการสอนมากมาย ครอบคลุมสาขาวิชาเฉพาะที่หลากหลาย สาขาต่าง ๆ ที่โครงการเสนอสะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ ภายในคณะ และในฐานะนักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต คุณจะสามารถเรียนรู้สาขาวิชาต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมาย หรือเลือกที่จะศึกษาให้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในบางสาขา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

เกณฑ์ขั้นต่ำในการรับเข้าสำหรับโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต คือปริญญาตรี สาขากฎหมาย จากสหราชอาณาจักร โดยได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูง และหลักฐานแสดงถึงความสามารถที่จะประสบความสำเร็จในโครงการศึกษาขั้นสูง หรือคุณวุฒิจากต่างประเทศที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากัน

ภาษาอังกฤษ

- IELTS: คะแนนรวม 7.5 โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 6.5

- TOEFL: คะแนนรวม 109 โดยที่ได้คะแนนขั้นต่ำ 24/30 สำหรับการอ่านและการเขียน และ 20/30 สำหรับการพูดและการฟัง

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงินระหว่างประเทศ, University College London

ภาพรวม

นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิตทุกคนสามารถเลือกสาขาวิชาต่างๆ จากสาขาเฉพาะนี้ หากคุณเลือกที่จะเรียนสาขาเฉพาะทางด้านการธนาคารและการเงินระหว่างประเทศคุณควรที่จะเลือกรายวิชาจากรายการดังต่อไปนี้ให้เป็นรายวิชาหลักสำหรับหลักสูตร ดูเพิ่มเติม

เกณฑ์ในการรับเข้า

เกณฑ์ขั้นต่ำในการรับเข้าสำหรับโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต คือปริญญาตรีสาขากฎหมายจากสหราชอาณาจักร โดยได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูง และหลักฐานแสดงถึงความสามารถที่จะประสบความสำเร็จในโครงการศึกษาขั้นสูง หรือคุณวุฒิจากต่างประเทศที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากัน

ภาษาอังกฤษ

- IELTS: คะแนนรวม 7.5 โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 6.5

- TOEFL: คะแนนรวม 109 โดยที่ได้คะแนนขั้นต่ำ 24/30 สำหรับการอ่านและการเขียน และ 20/30 สำหรับการพูดและการฟัง

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศ, University College London

ภาพรวม

นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิตทุกคนสามารถเลือกรายวิชาต่าง ๆ จากสาขาเฉพาะนี้ หากคุณเลือกที่จะเรียนสาขาเฉพาะทางด้านกฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศคุณควรที่จะเลือกรายวิชาจากรายการดังต่อไปนี้ให้เป็นรายวิชาหลักสำหรับหลักสูตร ดูเพิ่มเติม

เกณฑ์ในการรับเข้า

เกณฑ์ขั้นต่ำในการรับเข้าสำหรับโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต คือ ปริญญาตรี สาขากฎหมาย จากสหราชอาณาจักร โดยได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูง และหลักฐานแสดงถึงความสามารถที่จะประสบความสำเร็จในโครงการศึกษาขั้นสูง หรือคุณวุฒิจากต่างประเทศที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากัน

ภาษาอังกฤษ

- IELTS: คะแนนรวม 7.5 โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 6.5

- TOEFL: คะแนนรวม 109 โดยที่ได้คะแนนขั้นต่ำ 24/30 สำหรับการอ่านและการเขียน และ 20/30 สำหรับการพูดและการฟัง

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเด็กและสิทธิเด็ก (กฎหมายครอบครัวและเด็ก), University College London

ภาพรวม

รายวิชานี้จะแนะนำและศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสิทธิเด็กในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเน้นไปที่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ ปี พ.ศ. 2532 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

เกณฑ์ขั้นต่ำในการรับเข้าสำหรับโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต คือปริญญาตรี สาขากฎหมาย จากสหราชอาณาจักร โดยได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูง และหลักฐานแสดงถึงความสามารถที่จะประสบความสำเร็จในโครงการศึกษาขั้นสูง หรือคุณวุฒิจากต่างประเทศที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากัน

ภาษาอังกฤษ

- IELTS: คะแนนรวม 7.5 โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 6.5

- TOEFL: คะแนนรวม 109 โดยที่ได้คะแนนขั้นต่ำ 24/30 สำหรับการอ่านและการเขียน และ 20/30 สำหรับการพูดและการฟัง

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, University College London

ภาพรวม

นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิตทุกคนสามารถเลือกรายวิชาต่าง ๆ จากสาขาเฉพาะนี้ หากคุณเลือกที่จะเรียนสาขาเฉพาะทางด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา คุณควรที่จะเลือกรายวิชาจากรายการดังต่อไปนี้ให้เป็นรายวิชาหลักสำหรับหลักสูตร ดูเพิ่มเติม

เกณฑ์ในการรับเข้า

เกณฑ์ขั้นต่ำในการรับเข้าสำหรับโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต คือ ปริญญาตรี สาขากฎหมาย จากสหราชอาณาจักร โดยได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูง และหลักฐานแสดงถึงความสามารถที่จะประสบความสำเร็จในโครงการศึกษาขั้นสูง หรือคุณวุฒิจากต่างประเทศที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากัน

ภาษาอังกฤษ

- IELTS: คะแนนรวม 7.5 โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 6.5

- TOEFL: คะแนนรวม 109 โดยที่ได้คะแนนขั้นต่ำ 24/30 สำหรับการอ่านและการเขียน และ 20/30 สำหรับการพูดและการฟัง

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพาณิชยนาวี, University College London

ภาพรวม

นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิตทุกคนสามารถเลือกรายวิชาต่าง ๆ จากสาขาเฉพาะนี้ หากคุณเลือกที่จะเรียนสาขาเฉพาะทางด้านกฎหมายพาณิชยนาวีระหว่างประเทศ คุณควรที่จะเลือกรายวิชาจากรายการดังต่อไปนี้ให้เป็นรายวิชาหลักสำหรับหลักสูตร ดูเพิ่มเติม

เกณฑ์ในการรับเข้า

เกณฑ์ขั้นต่ำในการรับเข้าสำหรับโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต คือ ปริญญาตรี สาขากฎหมาย จากสหราชอาณาจักร โดยได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูง และหลักฐานแสดงถึงความสามารถที่จะประสบความสำเร็จในโครงการศึกษาขั้นสูง หรือคุณวุฒิจากต่างประเทศที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากัน

ภาษาอังกฤษ

- IELTS: คะแนนรวม 7.5 โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 6.5

- TOEFL: คะแนนรวม 109 โดยที่ได้คะแนนขั้นต่ำ 24/30 สำหรับการอ่านและการเขียน และ 20/30 สำหรับการพูดและการฟัง

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute