Durham LLM

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่ Durham University

นิติศาสตรมหาบัณฑิต University of Durham

ภาพรวม

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเดอรัมจะรวมระยะเวลาหนึ่งปี สำหรับการศึกษาที่เรียนรู้ไปพร้อมกันระหว่างนักศึกษาและบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นสูงในโรงเรียนกฎหมายในเดอรัม เมืองแห่งศิลปะ ภาคการศึกษาเริ่มในเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกันยายน โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในช่วง ต.ค.-ธ.ค. และในช่วง ม.ค.-มี.ค. โดยที่ในช่วงฤดูร้อนจะเป็นช่วงเวลาสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตรของเราสอนโดยบุคลากรที่ยอดเยี่ยมและเป็นมิตร โดยมุ่งเน้นในส่วนของความชำนาญด้านการทำวิจัยของโรงเรียนกฎหมายเดอรัม นักศึกษาจะได้รับการสอนโดยผู้นำทางด้านการวิจัย ผู้ซึ่งมีความมุ่งมั่นทั้งในด้านการสอนและการทำวิจัยในระดับสูงสุด สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ในการที่จะได้รับการคัดเลือก นักศึกษาจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดูเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษ

- IELTS มาตรฐานขั้นต่ำ คือได้รับคะแนน 7.0 ในทุกส่วน

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการค้าระหว่างประเทศและกฎหมายพาณิชย์, University of Durham

ภาพรวม

โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่มาจากหลากหลายสาขาในการที่จะพัฒนาความรู้และทักษะทางกฎหมายในส่วนที่ท้าทายสติปัญญาและเกี่ยวข้องกับกฎหมายการค้าและพาณิชย์ในเชิงปฏิบัติ หลักสูตรจะมีการเน้นเฉพาะในเรื่องของมุมมองระหว่างประเทศในด้านต่างๆ เกี่ยวกับความรู้และการปฏิบัติในเชิงกฎหมาย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูง (หรือเทียบเท่า) ในสาขากฎหมาย หรือปริญญาสาขาอื่นที่มีกฎหมายเป็นองค์ประกอบหลัก

ภาษาอังกฤษ

- IELTS มาตรฐานขั้นต่ำ คือได้รับคะแนน 7.0 ในทุกส่วน

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University