17th-banner 17th-banner

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

เรียนต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักร ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศในด้านวิศกรรมของโลก ภายใต้หัวข้อการศึกษาที่มีมากมายของสาขาวิศกรรมศาสตร์ สามารถแบ่งออกเป็นกิจกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ คือ การทำวิจัย การพัฒนา การออกแบบ อุตสาหกรรม และกระบวนด้านการผลิตและบริการ ไปจนถึงการบริโภค และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันตั้งแต่กิจกรรมสันทนาการไปจนถึงการรักษาทางการแพทย์ การสื่อสารไร้สายไปจนถึงระบบขนส่งสมัยใหม่ ซึ่งวิศวกรรมยังถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของอุตสาหกรรม และการซื้อขายในยุคปัจจุบันนั่นเอง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ในสหราชอาณาจักรแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ M.Eng และ B.Eng สำหรับ M.Eng เป็นหลักสูตรปริญญาที่ปูทางสู่อาชีพวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพ (Chartered Engineers) ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี หรือ 5 ปีสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกงานเพิ่ม ส่วน B.Eng นั้นจะเป็นการศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วไป โดยจะใช้เวลา 3 ปีในการศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานเพิ่มอีกหนึ่งปีได้เช่นกัน โดยนักวิศวกรที่มีใบประกอบเป็นวิศวกรที่ลงทะเบียนกับสภาวิศวกรของสหราชอาณาจักร (ECUK) จะสามารถทำงานได้ในทั่วยุโรป นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมากมายที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร์พร้อมการฝึกงาน 1 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการฝึกงานมักจะอยู่ในช่วงปีที่ 3 หรือ 4 ของการศึกษาต่อ แต่นักศึกษาก็สามารถเลือกฝึกงานในปีที่ 2 หรือ 3 ได้เช่นเดียวกัน

เส้นทางอาชีพหลังจากเรียนจบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

ปัจจุบันความต้องการผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมศาสตร์มีอัตราที่สูงมาก ทั้งแผนกการเงิน เครื่องกล สารสนเทศ และเครื่องกลไฟฟ้า ซึ่งในสหราชอาณาจักรอุตสาหกรรมที่อาศัยวิศวกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนนั้นก็มีอัตราส่วนสูงถึง 40% ของการเติบโตของผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนและเป็นกุญแจสำคัญในเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศ ตั้งแต่การแข่งขันรถยนต์ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

สาขาวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

เป็นหนึ่งในสาขาของวิศวกรรมศาสตร์ ที่มุ่งเน้นไปที่วิทยาศาสตร์เคมี (เคมี และฟิสิกซ์) และวิทยาศาสตรเพื่อชีวิต (ชีววิทยา จุลชีววิทยา และชีวเคมี) รวมถึงคณิตศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ จุดประสงค์ก็เพื่อเปลี่ยนแปลงวัสดุในทางเคมีให้กลายเป็นสิ่งของที่มีประโยชน์หรือสิ่งมีค่า หรือเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าของสิ่งของนั่นเอง

วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

เป็นสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ที่มุ่งเน้นไปที่การออกแบบ การก่อสร้าง รวมถึงการดูแลรักษาทางด้านกายภาพ และสภาพแวดล้อมของสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งรวมไปถึงงานอย่าง สะพาน ถนน คูคลอง เขื่อน และอาคารบ้านเรือน โดยจะประกอบไปด้วย geotechnical engineering, structural engineering, transportation engineering, municipal or urban engineering, water resources engineering, materials engineering, coastal engineering, surveying และ construction engineering

วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

เป็นสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ให้จะเน้นไปในเรื่องของไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และแม่เหล็กไฟฟ้า ครอบคลุมหัวข้อศึกษาย่อย คือ พลังงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม กระบวนการส่งสัญญาณและการสื่อสาร โดยปกติวิศวกรรมไฟฟ้ามักจะถูกมองว่าเอาไว้จัดการกับปัญหาใหญ่ ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เช่น ระบบการส่งพลังงานไฟฟ้าและการควบคุมเครื่องยนต์ ในขณะที่ความเป็นจริงแล้ววิศวกรรมไฟฟ้าก็ศึกษาระบบไฟฟ้าขนาดเล็กเช่นกัน ซึ่งรวมไปถึงคอมพิวเตอร์และแผงวงจรไฟฟ้าอีกด้วย

วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

เป็นสาขาทางวิศวกรรมที่ประยุกต์กฎของฟิสิกซ์และวัสดุศาสตร์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบการผลิตและการดูแลของระบบเครื่องกล เป็นสาขาของวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตและการใช้งานความร้อนและการใช้พลังงานเครื่องกลเพื่อการออกแบบ การผลิตและการทำงานของเครื่องกลและเครื่องมือ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

ด้วยการออกแบบคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ สาขานี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการออกแบบฮาร์ดแวร์ใหม่ ๆ การออกแบบ PDAs สาย USBs หรือการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ควบคุมการทำงานในอุตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยังทำงานในส่วนของซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตามการออกแบบซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนมาก ๆ ซึ่งมักจะเป็นในสายงานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งจัดเป็นอีกหนึ่งสาขาย่อยที่แยกออกไปอีกแขนงหนึ่ง

วิศวกรรมเมคคาทรอนิคส์ (Mechatronics Engineering)

เป็นสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่จะเน้น้ไปในเรื่องความสอดคล้องของระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบที่ผสมกันระหว่างระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรู้จักกันในชื่อของ ระบบอิเล็กโทรเมคคานิคอล ที่สามารถนำไปใช้ได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น ระบบการผลิตอัตโนมัติ เครื่องทำความร้อน ระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ รวมไปถึงระบบการทำงานย่อยอื่น ๆ ของอากาศยานและเครื่องยนต์

คุณสมบัติในการสมัครเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

 • นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีทั่วไป: 35 คะแนน
 • คุณสมบัตินักเรียนแบบ A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ AAB ในวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์
 • คะแนนสอบ IELTS: คะแนนรวม 7.0 และไม่ต่ำกว่า 6.5 ในแต่ละทักษะ

หากคุณสนใจศึกษาต่อ วิศวกรรมศาสตร์ ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

มหาวิทยาลัยในการเรียนหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์ ในสหราชอาณาจักร

หากคุณสนใจศึกษาต่อ วิศวกรรมศาสตร์ ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute