มหาวิทยาลัยชั้นนำใน UK และสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครภาคเรียนมกราคม 2021
(UK January Intake 2021)

หากนักเรียนท่านใดมีความต้องการที่จะเลื่อนวันที่เริ่มหลักสูตรเรียนต่อ UK ภาคเรียน กันยายน 2020 เป็นปี 2021 วันนี้ SI-UK เราได้รวบรวมรายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรรวม 90 แห่ง ที่มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีกว่า 6,000 หลักสูตร ที่นักเรียนจะสามารถสมัคร และเริ่มเรียนได้ในภาคเรียน มกราคม 2021

ลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรี!

รวมถึงบริการฟรี ในด้านช่วยเหลือการสมัครเข้าเรียนต่อ การเตรียมเอกสารต่าง ๆ ข้อมูลด้านหลักสูตร และสถาบันที่ตรงกับความต้องการของคุณ รวมถึงข้อมูลการเดินทาง ที่พัก และวีซ่า

ยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว และแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา และข้อเสนอพิเศษ

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

พี่ Counsellor ติดตอและใหความชวยเหลือไดทุกๆ วันและชวยจัดการสงใบสมัครเขาเรียน มหาวิทยาลัย จนไดรับ unconditional offer. รูสึกดีใจมากที่ SI-UK ใหความชวยเหลือเปนอยางดี. จะ ตั้งใจเรียนเพื่อเปนรางวัลใหพี่ๆ และทีมงาน  

Apasra Tarnpanich Fashion at University of Brighton

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen