17th-banner 17th-banner

หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น (TESOL)

เรียนต่อหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น ในสหราชอาณาจักร

การศึกษาในหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น (TESOL) โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาในการศึกษาด้านนี้ระดับปริญญาโท แบบเต็มเวลา 1 ปี และแบบนอกเวลา 2 ปี ซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างชาติ โดยต้องสำเร็จการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ หรือการศึกษาภาษาศาสตร์ด้วยเกียรตินิยม นั่นเอง

สำหรับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น ส่วนใหญ่การศึกษาจะเจาะลึกในด้านภาษาควบคู่ไปกับกระบวนการการเรียนและการสอน โดยจะเน้นองค์ประกอบหลักทั้งการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง นอกจากนี้ยังศึกษาในเชิงทฤษฎีภาษา การฝึกปฎิบัติในการสอนซึ่งจะต้องได้รับการประเมิน พร้อมทั้งเน้นในเรื่องของการศึกษาในส่วนเฉพาะเจาะจงของหลักสูตรนี้ ซึ่งได้แก่ ไวยากรณ์ และคำศัพท์

ปัจจุบันความต้องการอาชีพครู หรือผู้สำเร็จหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นในเส้นทางอาชีพนั้นมีค่อนข้างสูง นั่นหมายความว่าคุณสมบัติในการสำเร็จหลักสูตรนี้จะช่วยให้มีโอกาสได้ตำแหน่งงานทั้งในโรงเรียน วิทยาลัย และโรงเรียนภาษาหลายแห่งเลยทีเดียว

เส้นทางอาชีพสำหรับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น

คุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นนั้น นำไปสู่การได้รับจ้างงานในทุกภาคส่วนของโลกที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มโอกาสในการได้รับการจ้างงานพร้อมประสบการณ์การท่องเที่ยว ผู้จ้างงานจะให้การยอมรับเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์ และความเชี่ยวชาญด้านการวัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้นั่นเอง

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ หลายคนได้ผันตัวเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศของตน ซึ่งการเรียนหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นในสหราชอาณาจักรนั้น จะเป็นการหล่อหลอมให้คุณได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยจะช่วยให้มุมมองในการนำไปประกอบอาชีพของคุณได้รับการพัฒนาอย่างยิ่ง

คุณสมบัติสำหรับสมัครเข้าเรียนต่อหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น

สำหรับการเข้าศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น จะต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น ผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) จะต้องไม่น้อยกว่า 6.0 ในทั้ง 4 ทักษะ การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง โดยคะแนนรวมต้องได้ 6.5 ขึ้นไป

หากคุณสนใจศึกษาต่อ TESOL ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร TESOL ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

มหาวิทยาลัยในการเรียนหลักสูตร TESOL ในสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยสำหรับการศึกษาต่อหลักสูตร TESOL ในสหราชอาณาจักรที่ติดอันดับจาก QS World University Rankings by Subject 2021 

 1. University College London
 2. University of Oxford
 3. University of Cambridge
 4. University of Edinburgh
 5. King's College London
 6. University of Manchester
 7. University of Bristol
 8. University of Glasgow
 9. University of Nottingham
 10. University of Birmingham

หากคุณสนใจศึกษาต่อ TESOL ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร TESOL ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute