วิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

ศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย ในอังกฤษและสหราชอาณาจักร

Colleges of Further Education หรือการศึกษาต่อเนื่องในวิทยาลัย และวิทยาลัยการอาชีพต่าง ๆ เป็นที่นิยมมากในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาต่าชาติ ที่ต้องการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย หรือต้องการมีคุณสมบัติทางวิชาชีพ ซึ่งมีหลักสูตรเปิดสอนทั้งแบบภาคปกติและภาคพิเศษ วิทยาลัยต่างๆ จะมีหลักสูตรหลากหลาย ทั้งการศึกษาต่อเนื่องสำหรับนักเรียนอายุ 16-18 ปี การเป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่

วิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นสถาบันของรัฐบาล แต่ก็มีหลายแห่งที่เป็นของเอกชน ระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประมาณ 1 หรือ 2 ปี ดูรายชื่อวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรทั้งหมด

หลักสูตรประเภทต่างๆ ในระดับวิทยาลัยของอังกฤษและสหราชอาณาจักร

- International Foundation Year

หลักสูตร International Foundation หรือหลักสูตรปูพื้นฐานก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาในประเทศของตนแล้ว ต้องการไปศึกษายังประเทศอังกฤษและสหราชอาณาจักร แต่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การรับเข้าศึกษา นักเรียนในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรายวิชาเฉพาะด้าน (specific subject pathway) ซึ่งร่วมไปถึงวิชาภาษาอังกฤษ และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเรียนในหลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ

- International A-Level

วิทยาลัยในสหราชอาณาจักรหลาย ๆ แห่ง มีหลักสูตร international A-Level ซึ่งเปิดควบคู่ไปกับหลักสูตร A-Level แบบปกติ ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรายวิชาที่จำเป็นต่าง ๆ รวมไปถึงวิชาภาษาอังกฤษด้วย

- BTEC Nationals

หลักสูตรประกาศนียบัตร BTEC Nationals เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่รู้ตนเองว่าต้องการประกอบอาชีพอะไรและต้องการศึกษาต่อระดับสูงในด้านไหนในอนาคต เป็นที่ต้องการของทั้งมหาวิทยาลัยและผู้จ้างงาน ซึ่งหลักสูตรนี้มีให้เลือกเรียนมากถึง 250 สาขา ตามแต่ความถนัดและความสนใจ โดยมีความคล้ายคลึงกับการเรียน A-Level ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี โดยทั่วไป นักเรียนจะเริ่มเรียนหลักสูตร BTEC National เมื่ออายุ 16 ปี

- HND (Higher National Diploma)

HND หรือหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง จะมีความคล้ายคลึงกับหลักสูตร BTEC คือเป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพที่สนใจเฉพาะด้านในอนาคต โดยทั่วไปหลักสูตร HND จะใช้เวลาในการศึกษาเต็มเวลา 2 ปี หลักสูตรนี้เทียบเท่ากับการศึกษา 2 ปีแรกในระดับปริญญาตรี (อนุปริญญา) และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคปกติได้

ต้องการศึกษาต่อในประเทศอังกฤษและสหราชอาณาจักร

ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของ SI-UK ได้ทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham