การเตรียมเอกสารเพิ่มเติมของคุณ

โปรดใช้รายการเอกสารของเรา ในการช่วยจัดการเอกสารของคุณ

หากคุณเข้ามาพบเราเพื่อ ปรึกษาฟรี เพื่อรับคำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ โปรดตรวจสอบรายการเอกสารตามที่เราแจ้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณนำเอกสารทั้งหมดมาด้วย และเราจะได้ทำการนัดหมายตามตารางส่วนใหญ่ได้

เอกสารที่ต้องการทั้งหมด

  • สำเนาพาสปอร์ต / วีซ่า (ถ้ามี)
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • ใบปริญญาบัตร
  • ใบแสดงผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ – ไอเอลท์ โทเฟล การทดสอบ พีทีอี อื่นๆ
  • จดหมายแนะนำตัว
  • จดหมายรับรอง
  • ประวัติส่วนตัว (หากเหมาะสม)

เอกสารประกอบ

ระดับปริญญาโท

  • ใบแสดงผลสำเร็จการศึกษา / ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาเอก / วิจัย

  • ใบแสดงผลสำเร็จการศึกษา / ระดับปริญญาโท

ประวัติการเข้าศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร

  • จดหมาย CAS ฉบับเก่า
  • ใบตอบรับการสมัครเข้าศึกษาต่อ
  • วีซ่าฉบับเก่า (ตราประทับวีซ่าและบัตรข้อมูลทางชีวภาพ)

จดหมายแนะนำตัว

จดหมายแนะนำตัวเป็นโอกาสที่คุณจะได้แสดงว่าทำไมคุณถึงเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ดีเพียงพอที่มหาวิทยาลัยจะตอบรับ ซึ่งควรประกอบด้วย :

  • บทนำเกียวกับตนเองและเป้าหมาย
  • ประวัติการศึกษาและความสนใจโดยสังเขป
  • ประสบการณ์การทำงานที่เกียวข้องโดยสังเขป
  • เป้าหมายในการเรียนหลักสูตรนี้โดยสรุป
  • แสดงความพึงพอใจหากได้เข้าเรียนหลักสูตรนี้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนจดหมายแนะนำตัวที่ได้รับการตอบรับ ที่นี้ เราพร้อมช่วยตรวจสอบ ปรับแก้จดหมายแนะนำตัวของคุณ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

จดหมายรับรอง

จดหมายรับรองมักเขียนโดยผู้ที่รู้จักคุณในแง่วิชาการในการศึกษาหรือความเป็นมืออาชีพในการทำงาน ซึ่งมักพูดเกี่ยวกับคุณจากมุมมองของอาจารย์ หรือที่ปรึกษา : วิธีปฎิสัมพันธ์กับนักเรียนคนอื่นๆและความสามารถในชั้นเรียน หรือสัมนา จดหมายรับรองของคุณไม่จำเป็นต้องมาจากคนในสายวิชาการ แต่หากคุณกำลังศึกษาอยู่หรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน หรือวิทยาลัย ก็ควรจะมีผู้รับรองในสายวิชาการ การเลือกผู้รับรองที่เหมาะสมมีความสำคัญมากในการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ข้อควรคำนึง:

  • เลือกผู้รับรองที่เหมาะสม
  • ใช้หัวกระดาษที่มีตราบริษัทหรือมหาวิทยาลัย
  • อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคุณและผู้รับรอง
  • แสดงความมั่นใจว่าคุณจะเรียนหลักสูตรนี้จนสำเร็จ
  • อย่าลืมให้ผู้รับรองลงนาม

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University