10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขารัฐศาสตร์ ปี 2020

Top 10 สาขารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตร์ที่ดีที่สุดใน UK ประจำปี 2020

Top 10 มหาวิทยาลัยใน UK สาขา Politics ปี 2020

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขารัฐศาสตร์ ปี 2020

Politics degrees หรือปริญญาสาขารัฐศาสตร์ของสหราชอาณาจักร ไมได้ศึกษาเฉพาะเรื่องของการบริหารรัฐเท่านั้น แต่ยังเน้นไปที่เรื่องของแนวความคิดและข้อขัดแย้ง วิธีที่ทั้งสองสิ่งนี้ถูกสื่อสาร พัฒนา และอภิปรายในโลกที่กำลังหมุนไปอย่างรวดเร็ว

ทักษะด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์จะถูกนำไปใช้ในทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ทฤษฏีการเมืองเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฯลฯ บัณฑิตที่จบทางด้านรัฐศาสตร์มักประกอบอาชีพในสายด้านการเมือง รัฐบาล ข้าราชการ และองค์กรเอกชน

Top 10 มหาวิทยาลัยใน UK สาขา Politics

Rank University Location
1 University of St Andrews St Andrews, Scotland
2 University of Cambridge Cambridge, England
3 University of Oxford Oxford, England
4 Keele University Newcastle-under-Lyme, England
5 University of Warwick Coventry, England
6 Loughborough University Loughborough, England
7 University of Bristol Bristol, England
8 London School of Economics London, England
9 University of Dundee Dundee, Scotland
10 King's College London London, England

Source: 2020 Guardian University Guide rankings

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University