10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาวิชา English Studies ปี 2020

Top 10 English Studies & Creative Writing

หลักสูตร English Studies ที่ดีที่สุดใน UK ประจำปี 2020

Top 10 UK Universities for English Studies & Creative Writing 2020

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาวิชาอังกฤษศึกษา และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ปี 2020

สาขาวิชา English Studies & Creative Writing ในสหราชอาณาจักร เป็นการศึกษาในลักษณะผสมผสานระหว่างเรื่องของภาษา ความคิดสร้างสรรค์ และวรรณคดี ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะด้าน creative thinking การเขียน การสื่อสารด้วยวจภาษา และการวิเคราะห์กลุ่ม

นักศึกษาในสาขา English Studies & Creative Writing สามารถจบไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น อาจารย์ นักเขียน นักวารสารศาตร์ นักการตลาด ฯลฯ

Top 10 UK universities for English Studies 

Rank University Location
1 University of Durham Durham, England
2 University of Bolton Bolton, England
3 University of St Andrews St Andrews, Scotland
4 University of Oxford Oxford, England
5 University of Birmingham Birmingham, England
6 University of Cambridge Cambridge, England
7 University College London London, England
8 University of York York, England
9 Solent University Southampton, England
10 Lancaster University Lancaster, England

Source: 2020 Guardian University Guide rankings

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University