Top 10 มหาวิทยาลัยใน UK สาขา English Studies & Creative Writing ปี 2021

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาวิชาอังกฤษศึกษา และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ปี 2021

สาขาวิชา English Studies & Creative Writing ในสหราชอาณาจักร เป็นการศึกษาในลักษณะผสมผสานระหว่างเรื่องของภาษา ความคิดสร้างสรรค์ และวรรณคดี ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะด้าน creative thinking การเขียน การสื่อสารด้วยวจภาษา และการวิเคราะห์กลุ่ม

นักศึกษาในสาขา English Studies & Creative Writing สามารถจบไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น อาจารย์ นักเขียน นักวารสารศาตร์ นักการตลาด ฯลฯ

Top 10 มหาวิทยาลัยใน UKสาขา English Studies 

Rank University Location
1 University of Oxford Oxford, England
2 University of Durham Durham, England
3 University of St Andrews St Andrews, Scotland
4 University of Cambridge Cambridge, England
5 University of Strathclyde Glasgow, Scotland
6 University of Birmingham Birmingham, England
7 Loughborough University Loughborough, England
8 University of Bolton Bolton, England
9 Royal Holloway, University of London Egham, England
10 University of Exeter Exeter, England

Source: 2021 Guardian University Guide rankings

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham