Top 10 มหาวิทยาลัยใน UK สาขา Economics ปี 2021

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 2021

การศึกษาต่อในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในสหราชอาณาจักร จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจองค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อทุกชีวิต หลักสูตรจะเน้นไปที่การศึกษาระบอบการเมืองการปกครอง ประเด็นทางการเมืองและเศรษฐกิจ ในขณะที่เรื่องของการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล และการคำนวณ ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่จะมีการพัฒนา

นอกจากนี้ บัณฑิตที่จบในสาขาเศรษฐศาสตร์ ยังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน ทั้งฐานเงินเดือนก็ค่อนข้างสูงกว่าอาชีพโดยทั่วไป

Top 10 มหาวิทยาลัยใน UK สาขา Economics

Rank University Location
1 University of Oxford Oxford, England
2 University of Cambridge Cambridge, England
3 University of St Andrews St Andrews, Scotland
4 University of Strathclyde Glasgow, Scotland
5 University of Stirling Stirling, Scotland
6 University of Warwick Coventry, England
7 University of Leeds Leeds, England
8 University of East Anglia Norwich, England
9 University of Bristol Bristol, England
10 University of Durham Durham, England

Source: 2021 Guardian University Guide rankings

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham